Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden 23 november

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 23 november. På dagordningen står bland annat bygglov för industribyggnad på Hertsöfältet - Luleå Industripark, bygglov för två nya bostadshus på Kallkällan indexuppräkning av taxor. Totalt behandlar nämnden 14 ärenden.

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och 42 parkeringsplatser på Hertsöfältet -Luleå Industripark

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja bygglov till Lindab Profil AB för nybyggnad av industribyggnad och 42 parkeringsplatser på fastigheten Hertsön 11:1. Fastigheten avses att avstyckas med en area om ca 35 000 m2. Den planerade industribyggnaden får en byggnadsarea om 13 598 m2 och en bruttoarea om 14 482 m2.

Lindab Profil AB är verksamma inom industrin och arbetar med tillverkning av Sandwichpaneler (färdiga väggelement av målad stålplåt med isolerkärna av mineralull), beslag och lättbalk.

Industribyggnaden är avsedd för tillverkning, lager och till viss del kontor samt 42 parkeringsplatser. Totalhöjden för byggnaden understiger 45 meter. Fasad är tänkt att bestå av sandwichpaneler i lackerad plåt i en silvermetallic och azurblå kulör.

Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus på Kallkällan

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja Lulebo AB bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader, parkeringsplatser och moloker på fastigheten Kallkällan 10. Nybyggnaderna får en sammanlagd bruttoarea om 11 367 m².

Det ena flerbostadshuset får 13 våningar plus källare och en bruttoarea om cirka 6 000 m² och en byggnadsarea om cirka 475 m². Det andra flerbostadshuset får 11 våningar plus källare och en bruttoarea om cirka 5 000 m² och en byggnadsarea om ca. 600 m².

Förrådsutrymmet får en bruttoarea om cirka 355 m² och en brutto- och byggnadsarea om cirka 13 m².

I båda husens källare finns lägenhetsförråd och gemensamma tvättstugor. Till flerbostadshusen tillkommer det 98 p-platser plus tre tillgängliga parkeringsplatser för bilar samt 140 p-platser för cyklar. Parkeringarna är utomhus i markplan. Till båda flerbostadshusen uppförs moloker för sortering av normalt hushållsavfall så som brännbart, komposterbart, kartong, plast med mera.

Indexuppräkning av taxor

Miljö och byggnadsnämnden föreslås besluta om indexuppräkning av taxor gällande för avgifter inom livsmedelsområdet, avgifter inom alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter samt inom miljöbalkens områden.

Bland övriga ärenden

  • Godkännande av sluttäckning av deponi i Sunderbyn
  • Godkännande av sluttäckning av deponi vid Sunderby sjukhus

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)

Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 17 november 2022