Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden 26 oktober

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 26 oktober. På dagordningen står bland annat bygglov för nya flerbostadshus på Kronan och Björkskatan. Totalt behandlar nämnden 19 ärenden.

Två nya flerbostadshus – Kronan

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja Nischer Luleå 1 AB bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, cykelförråd och tre parkeringsplatser på fastigheten Vindskyddet 1, Kronan. De två flerbostadshusen har en total byggnadsarea om 1 855 m2 och består av totalt 97 lägenheter i 5 våningar. I den södra delen av fastigheten får det endast finnas trapphusentréer eller lokaler för verksamheter. Här kommer bland annat en restaurang att anordnas i entréplan.

Parkeringsplatser till husen kommer att hyras i ett gemensamt parkeringsgarage på fastigheten Ullstrumpan 1. Tre parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga placeras inom den egna fastigheten och inom 25 meter från tillgängliga entréer.

Totalt anordnas 250 cykelparkeringar varav 160 är placerade i hus 1 och 90 är placerade i ett cykelförråd på innergården.

Hus 1 kommer att ha tre olika fasadtyper som indelas i sektioner. Fasadtyp ett med stående svart och naturfärgad träpanel samt plåt i en brunröd kulör. Fasadtyp 2 med fibercement i grön kulör och stående naturfärgad träpanel. Fasadtyp 3 med stående och liggande naturfärgad träpanel.

Hus 2 kommer att förses med en fasad av fibercement i faluröd och mörkgrå kulör samt stående naturfärgade träribbor.

Nytt flerbostadshus på Björkskatan

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja Lulebo AB bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsplats och förråd på fastigheten Björkskatan 1:838. Flerbostadshuset får en byggnadsarea om 369 m² och består av 20 lägenheter i fem våningar. Förrådet får en byggnads- och bruttoarea på 80 m².

Den nya bebyggelsen uppförs i liknande utformning, material och kulör som tidigare uppförda byggnader i området. Det nya flerbostadshuset får en fasad av tegel i grå, beigea och vita kulörer samt en fasadskiva i grått. Sockeln blir av formgjuten betong och taket kläs med skiffergrå takpapp. Takavvattning och plåtdetaljer blir vita och dörrar och fönster får en grå kulör.

Bilparkering anordnas i ett gemensamt parkeringshus på fastigheten som inrymmer 54 parkeringsplatser samt en utomhusparkering med 11 platser. Cykelparkering finns sedan tidigare, bland annat en cykelförvaring med tak.

Bland övriga ärenden:

 • Ny industribyggnad, Björsbyn 1:457
  Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja Fastighetsbolaget Diamantborrning AB bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt anläggande av parkeringsplatser på fastigheten Björsbyn 1:457. Sökande avser bedriva industriverksamhet samt uthyrning av lokaler till små och medelstora företag i den aktuella byggnaden.
 • Ny industribyggnad, Bergnäset 3:50
  Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja I-Fastigheter Norr nr2 AB bygglov för nybyggnad av industribyggnad, 83 parkeringsplatser, tillbyggnad av industribyggnad samt rivningslov för carport på fastigheten Bergnäset 3:50. Industribyggnaderna kommer inrymma förrådsytor med inkörningsmöjlighet för fordon men kommer även innehålla kontor, lager, personalytor samt godsmottagning för företag.
 • 16,3 meter höga antenner med tillhörande teknikbodar. Melderstein 1:65 och Melderstein 1:30
  Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja Polar Space AB bygglov och startbesked för uppförande av två 16,3 meter höga antenner med tillhörande teknikbodar på fastigheten Melderstein 1:65 och Melderstein 1:30. På fastighet 1:30 ska även ett datacenter uppföras om 120 m2. Anläggningarna är till för mottagning och bearbetning av fjärranalysdata.
 • Remissvar om bergtäkt på fastigheterna Ängesbyn 19:6 och 31:24
  Miljö och byggnadsnämnden behandlar ett remissvar till Länsstyrelsen i Norrbotten Län angående en ansökan om en ny bergtäkt. Ett förväntat behov av krossat berg för kommande infrastruktursatsningar i Boden och Luleå har lett till en ansökan om täkttillstånd.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)

Kontakt:

 • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
 • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 21 oktober 2022