Utskottets sammanträde i Bälinge

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade kommunens delårsrapport, några motioner och projektmedfinansiering på sitt sammanträde den 10 oktober. Utskottet samlades vid Bondgården Bälinge som fick kommunens företagarstipendium 2022.

Delårsrapport: Starkt resultat

Utskottet behandlade kommunens delårsrapport från januari till augusti. Kommunen redovisar ett positiv periodresultat per augusti på 499 miljoner kronor, vilket är 432 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat för samma period. Det prognosticerade utfallet för helåret 2022 beräknas till 277 miljoner kronor vilket är 214 miljoner kronor högre än budget. En ökning av skatter och generella statsbidrag på 125 miljoner kronor är förklaringen till den positiva avvikelsen mellan prognos och budget. För bolagskoncernen är det prognosticerade utfallet för helåret 200 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än budget.

– Det är bra med ett beräknat starkt resultat för 2022, men vi behöver redan nu ta höjd för kommande år. Lågkonjunkturen, stigande priser, höjda räntor och kommunens behov av investeringar har konsekvenser på vår ekonomi. Även ett osäkert läge i världen påverkar oss, förklarar kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Nettoinvesteringarna uppgår till 228 miljoner kronor, vilket utgör 38 procent av årsbudgeten. Prognosen är att 483 miljoner kronor av årsbudgeten på 755,5 miljoner kronor kommer att förbrukas vid årets slut. Prognosen för bolagskoncernens investeringar för helåret redovisar 399 miljoner kronor, vilket är 78 miljoner kronor lägre än budget.

En följd av det beräknade resultatet är att kommunen inte behöver låna till investeringar under året.

Luleås befolkning ökade med 196 invånare per sista augusti (jämfört med föregående år då ökningen var 151 invånare). Arbetslösheten har minskat, det gäller både den totala, samt bland utrikesfödda och unga.

Motioner från L och SD

Thomas Söderström (L) har lämnat in en motion om att media ska undantas från avgiftstaxan vid utlämnade av allmänna handlingar. Kommunen hänvisar till likabehandlingsprincipen samt att det inte är tillåtet att efterforska avsändaren och föreslår därför att motionen ska avslås.

En motion från Liberalerna om att öka skolans samverkan med lokala företag föreslås bifallas av fullmäktige.

Leslie Bailey (SD) har inkommit med en motion om att väljarna ska bestämma politikernas arvode genom röstningen på valdagen. Kommunstaben anser att frågan inte är lämplig att lägga till på valdagen och föreslår att motionen avslås.

Utskottet ställde sig bakom alla tre förslag.

Medfinansiering av projekt

Dessa projekt får medfinansiering:

  • Hållbar värdekedja för tillväxt i norr med maximalt 568 000 kronor under 2023–2025
  • Optisk Innovationskraft med maximalt 450 000 kronor under 2023–2025
  • Till Norrbottens Mediaweek föreslås ett värdskapsbidrag på 50 000 kronor

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92.

Sidan uppdaterades den 10 oktober 2022