Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 26 september

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå behandlade idag nio ärenden, däribland ett remissvar om nationell kollektivtrafik samt motion (MP) om ett kärnvapenfritt Luleå. Utskottet fick även information om bland annat Kronan samt Luleå industripark.

Svar på remiss gällande nationell kollektivtrafik

Trafikverket har tagit fram ett förslag om ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Luleå kommun är positiv till förslaget och kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig idag bakom kommunens remissvar.

– Ett gemensamt biljettsystem skulle göra det enklare att resa kollektivt, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag på hur ett ekonomiskt stöd för ett samordnat, nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken ska se ut. Trafikverket föreslår bland annat att statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) ska beviljas för åtgärder som leder till enklare köp av biljetter, enklare biljettstruktur samt nationella biljettsamarbeten.

I sitt remissvar stöder Luleå kommun Trafikverkets förslag på förordning och ser mycket positivt på åtgärder som förenklar resande med kollektivtrafik. Ett samordnat biljettsystem och bra information om hur byten och övergångar fungerar behövs för att underlätta resandet. För resenären ska det upplevas som ett system och det ska fungera bra både för de som reser regelbundet och för sällanresenärer.

Motion (MP) om kärnvapenfritt Luleå

Malin Svedjeholm (MP) och Lothar Bellgardt (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska förklara Luleå kommuns geografiska yta som kärnvapenfri zon samt att kärnvapenbärande krigsfartyg inte får uppehålla sig i Luleå kommuns vatten. Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås.

– Kommunen har inte befogenheter att besluta om eller uttala sig om frågor som rör internationella frågor och försvar av Sverige, vilket gör att denna motion inte kan bifallas, förklarar Carina Sammeli.

Delårsuppföljningar

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapporter för arbetsmarknadsförvaltningen samt kommunstaben för perioden januari till augusti 2022.

Information om Luleå industripark, Kronan, vindkraft samt projekt Arena

Arbetsutskottet fick i dag ta del av fyra informationspunkter:

  • Information om läget med Luleå industripark och framför allt om planuppdragen kopplade till Svartön.
  • Information om projekt Kronan – vad som är färdigställt, kommande markanvisningar samt vad som är på gång närmaste tiden.
  • Information om hur Luleå kommun förhåller sig till vindkraft.
  • Information om projekt Arena som är ett samverkansprojekt mellan Luleå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten samt Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Syftet med projektet är att hitta gemensamma lösningar på utmaningar för att stödja individer på deras väg till egen försörjning.

Se ärendelistan Pdf.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92.

Sidan uppdaterades den 26 september 2022