Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

På måndag den 26 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott. På dagordningen finns bland annat ett remissvar som gäller kollektivtrafik, delårsuppföljningar samt en motion. Utskottet kommer även att få ta del av information om bland annat Luleå industripark samt Kronan.

Totalt behandlar arbetsutskottet nio ärenden.

Svar på remiss gällande nationell kollektivtrafik

Luleå kommun har fått möjlighet att svara på Trafikverkets remiss om ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Kommunstyrelsen föreslås godkänna remissvaret.

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram förslag på hur ett ekonomiskt stöd för ett samordnat, nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken ska se ut. Trafikverket föreslår bland annat att statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) ska beviljas för åtgärder som leder till enklare köp av biljetter, enklare biljettstruktur samt nationella biljettsamarbeten.

Luleå kommun stödjer Trafikverkets förslag på förordning och ser mycket positivt på åtgärder som förenklar resande med kollektivtrafik. Ett samordnat biljettsystem och bra information om hur byten och övergångar fungerar behövs för att underlätta resandet. För resenären ska det upplevas som ett system och det ska fungera bra både för de som reser regelbundet och för sällanresenärer.

Delårsuppföljningar

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapporter för arbetsmarknadsförvaltningen samt kommunstaben för perioden januari till augusti 2022.

Motion (MP) om kärnvapenfritt Luleå

Malin Svedjeholm (MP) och Lothar Bellgardt (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska förklara Luleå kommuns geografiska yta som kärnvapenfri zon samt att kärnvapenbärande krigsfartyg inte får uppehålla sig i Luleå kommuns vatten.

Kommunstaben föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att beslut i frågor som är av rikspolitisk karaktär inte kan fattas av kommunfullmäktige, samt att opinionsyttringar av detta slag åligger staten och inte kommunen.

Informationspunkter på utskottet

Arbetsutskottet kommer vid sammanträdet att få ta del av information om Luleå industripark, Kronan, vindkraft samt projekt Arena.

Se ärendelistan Pdf.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 21 september 2022