Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 15 september

Ändring av detaljplan för Mjölkudden 3:51 Radiomasten, ny detaljplan för Sandön 2:66 och del av 2:20 Klubbviken, ny detaljplan för Jämtön 4:25 Jämtögården och motion om rastgårdar för hundar samt förslag på namn på nya vägar— det är några av de 13 ärenden som stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott ska ta ställning till den 15 september.

Ändring av detaljplan för Mjölkudden 3:51 Radiomasten

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta detaljplan för Mjölkudden 3:51, Radiomasten.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för förtätning med bostäder genom utökad byggrätt. Detaljplanen syftar även till att säkerställa tillräckligt stor friyta på fastighetens innergård.

Detaljplanen innebär att fastigheten kan förtätas med tre nya punkthus i den sydöstra delen av fastigheten. Intill de befintliga enplanshusen i sydöst möjliggörs ett sex våningar högt hus och mellan de befintliga T-formade punkthusen två nya byggnader sju respektive åtta våningar höga. Detaljplanen innebär även att befintliga enplanshus i öst kan byggas ut.

Ny detaljplan för Sandön, 2:66 och del av 2:20 Klubbviken

Stadsbyggnadsnämnden föreslås rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Sandön, Sandön 2:66 och del av 2:20 Klubbviken samt godkänna tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Planens huvudsakliga syfte är att utveckla befintlig anläggning för besöksnäring och turism samt skydda höga naturvärden och allmänhetens tillgång till friluftsliv, bad och rekreation.

Planen reglerar badstranden som allmän plats och den är därför allmänt tillgänglig liksom de delar av planområdet som regleras som natur.

Kvartersmark med användningen tillfällig vistelse samt friluftsliv och camping är det som medger en utveckling av besöksanläggningen och en utökning av byggrätten med totalt cirka 1800 kvadratmeter. Var ny bebyggelse kan medges har avvägts mot bevarandet av naturvärden.

Miljökonsekvensbeskrivningen har främst behandlat de mycket höga naturvärdena i området och vilka avvägningar detaljplanen medger.

Ny detaljplan för Jämtön 4:25 Jämtögården

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta detaljplan för Jämtön 4:25 Jämtögården.

Planens huvudsakliga syfte är att ändra användningen av område för att kunna genomföra en försäljning av fastigheten samt att säkerställa att området används som förskola och mötesplats. I detaljplanen föreslås även att markområde för befintlig transformatorstation säkerställs.

Motion (KD) om rastgårdar för hundar

Stadsbyggnadsnämnden förslås besluta rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen att utreda lämpliga platser för hundrastgårdar i centrum samt att en utredning tas fram som kan ligga till grund för riktlinjer hur hundrastning kan ske vid allmän plats, park och naturmark.

Stadsbyggnadsförvaltningen har analyserat motionens förslag med utgångspunkt från kommunens grönplan och gjort bedömningen att förslag som detta behöver vägas in tillsammans med andra behov och nyttjande av allmän plats för att det inte ska uppstå konflikter i framtiden. Det finns därför behov av att ta fram riktlinjer hur kommunens ska förhålla sig i frågor som dessa kopplat till planering, drift och utförande.

Nya vägnamn i Persön, Rånekölen och på Hertsöfältet

Stadsbyggnadsnämnden föreslås godkänna Namnberedningskommitténs namnförslag på vägarna:

 • Pumpstigen –infarten/vägen intill väg E4 i Persön som leder till en framtida va-anläggning som LUMIRE ska bygga föreslås få namnet Pumpstigen.
 • Farfarsgärdan - en nybruten väg strax utanför Persön får namnet Farfarsgärdan. Namnförslaget grundar sig på att namnet finns som naturnamn i kartorna i området där vägen finns.
 • Rånekölvägen – en ny väg ska byggas vid Rånekölen till en ny va-anläggning och föreslås få namnet Rånekölvägen. Skidanläggningen som finns i området kan då också få en adress.
 • Hertsöfältsvägen och Hästskovägen – det nya industriområdet Hertsöfältet Luleå Industripark saknar namn på två vägar. Vägen intill Hertsövägen föreslås få namnet Hersöfältsvägen och vägen som ligger söder om brandövningsfältet föreslås få namnet Hästskovägen. Närheten till Luleå ridhus och formen på den sistnämnda har gett upphov till namnförslaget.

Övriga ärenden

 • Utökat igångsättningstillstånd - reinvestering gator och vägar
 • Utökat igångsättningstillstånd Småbåtsgatan – spillvattenledning
 • Motion om mer plats för cykel. Anses besvarad med hänvisning till antagen cykelplan
 • E-förslag om att bevara populär badstrand på Mjölkudden. Föreslås bifall för underhåll av strandområdet men avslag för förbättring av brygga och ökad tillgänglighet.
 • E-förslag om cykelväg från Sinksundet till Kronan längs Bensbyvägen med rondell vid korsningen. Föreslås avslås med hänvisning till pågående arbete med utbyggnadsplan för cykel.

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

 • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
 • Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 12 september 2022