Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på måndag den 12 september. På dagordningen finns bland annat ett antal ansökningar om medfinansiering av projekt samt ny styrelse och bolagsordning för Lunet AB.

Totalt behandlar arbetsutskottet tolv ärenden vid sammanträdet.

Ny styrelse för Lunet AB

Kommunfullmäktige fattade i augusti 2022 beslut om att Luleå Energi AB tar över hela ägandeskapet för Lunet AB. Tidigare har Lulebo AB ägt halva bolaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på måndag förslag till ny styrelse samt revidering av bolagsordning för Lunet AB.

Värdskapsbidrag för stor spelkonferens i Luleå

Den 9–10 november arrangeras eventet Global Top Round Conference i Luleå, en konferens för spelbranschen. Konferensen beräknas locka omkring 150–200 deltagare. Arrangör är föreningen Arctic Game som nu söker värdskapsbidrag på 80 000 kronor.

Den årliga konferensen, som tidigare har hållits i bland annat Köln och Singapore, samlar spelstudios, förlag, investerare och influencers från hela spelbranschen. Syftet är att öka kunskapen om entreprenörskap inom spelutveckling för lokala spelbolag.

Medfinansiering av Spira Mare

Spira Mare 2030 ansöker om drygt 2,6 miljoner kronor i medfinansiering från Luleå kommun för genomförande av en lokal utvecklingsstrategi kopplad till landsbygdsutveckling. Programperioden ska pågå under 2023–2027 och ska bland annat främja hållbara åtgärder kring klimat, jämställdhet, miljö och framtidstro. I projektet ingår förutom Luleå kommun även Piteå, Älvsbyn, Boden och Kalix. Projektets totala budget är 37,8 miljoner kronor.

Kommunstaben föreslår att kommunstyrelsen beviljar medfinansiering med motiveringen att Spira Mare skapar förutsättningar för tillväxt på landsbygden då insatserna riktas mot unga, föreningar och företag.

Stöd till entreprenörer

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås bevilja 390 000 kronor till ett projekt som ska ge entreprenörer som vill verka för ett bättre samhälle stöd för att testa och utveckla sina affärsidéer. Det kan röra sig om ett miljömässigt eller socialt problem som ska lösas.

Det är föreningen Coompanion som ansöker om medfinansiering av projektet Impact Norrbotten under perioden 2023–2025. Projektet ska bland annat erbjuda mentorskap, kompetensutveckling samt stöd till att hitta finansieringslösningar. Projektets totala budget är 5,6 miljoner kronor.

Projekt för att öka företagens konkurrenskraft

Invest in Norrbotten ansöker om medfinansiering för projektet Hållbara investeringar. Projektet vänder sig till små- och medelstora företag i Norrbotten som vill växa och öka sin konkurrenskraft genom internationella partnerskap och ökad internationalisering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bevilja totalt 300 000 kronor under perioden 2023–2025. Projektets totala budget uppgår till drygt 22 miljoner kronor.

Bland övriga ärenden:

  • Uppdrag att ta fram styrande dokument för lokalförsörjning
  • Motion (RS) om schemaläggning ”på golvet”
  • Motion (RS) om nya Hertsöskolan som pilotprojekt för cirkulärt byggande

Länk till ärendelistan

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 7 september 2022