Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 29 augusti

Den 29 augusti behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott 13 ärenden. Utskottet ska bland annat ta ställning till förslag om försäljning av tomträtter på Hertsön och Björkskatan. De ska även besluta kring sponsring av Luleås elitidrottslag.

Förslag till beslut gällande elitsponsring

Luleås elitlag inom ishockey och basket är starka varumärken och bidrar till att Luleå kopplas ihop med elitresultat, idrottslig bredd och goda förebilder. Det skapar en positiv bild av Luleå, som sprids till potentiella hemvändare och inflyttare. Luleå kommun upprättar sponsringsavtal enligt en policy som fastställdes 2017. Syftet med elitsponsringen är att stärka Luleås och Luleå kommuns varumärke.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås anslå sponsring till Luleå Basket, BC Luleå, Luleå Hockey SDHL samt Luleå Hockey SHL med vardera 300 000 kronor för säsongen 2022–2023 i utbyte mot exponeringsytor samt ambassadörskap.

Försäljning av tomträtter på Björkskatan och Hertsön

HSB Brf Björkskatan innehar tomträtt för fastigheterna Björkskatan 1:231–1:239, 1:242-1:246. Fastigheterna är bebyggda med bostadsrätter. HSB har begärt att friköpa tomträtterna med tillträde 2022-10-01. Köpeskillingen har beräknats i enlighet med kommunfullmäktiges taxa vid friköp vilket är gällande marktaxeringsvärde x 1,33.

Förslaget som arbetsutskottet ska ta ställning till, är att godkänna försäljningen av fastigheterna till HSB Brf Björkskatan för en köpeskilling om 103 585 720 kr.

Heimstaden innehar tomträtt för fastigheterna Hertsön 11:598–599, 11:631-632, 11:644-645 samt 11:665-666. Fastigheterna är bebyggda med hyresrätter. Heimstaden har begärt att friköpa tomträtterna med tillträde 2022-10-01.

Utskottet föreslås godkänna försäljningen av fastigheterna till Heimstaden för en köpeskilling om 31 536 960 kr. Båda dessa ärenden ska därefter vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Motion (RS) avseende handlingsplan för cirkulärt byggande

(RS) har lämnat in en motion om handlingsplan för cirkulärt byggande. Motionärerna skriver att Luleå växer vilket kommer att innebära ökat behov av nybyggnation och renovering av befintliga fastigheter. Samtidigt behöver samhället, enligt motionärerna, ställas om från linjär till cirkulär ekonomi i syfte att minska mängden nyproducerat material.

Mot bakgrund av detta och med hänvisning till bland annat Luleå kommuns mål och Agenda 2030 anser motionärerna att Luleå kommun ska ta fram en handlingsplan för cirkulärt byggande. Kommunstaben anser att motionen ligger i linje med kommunens övergripande mål till 2040 och även till översiktsplanen. Utskottet föreslås ställa sig bakom förslaget, som därefter ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Bland övriga ärenden

  • Information från Luleå kommuns byggdialog
  • Förslag att godkänna driftsbidrag till Luleå Business insatser för The North Sweden Green Deal
  • Förslag om delfinansiering av projekt Venture Cup Nord

Länk till ärendelistan Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 24 augusti 2022