Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 15 augusti 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 10 ärenden vid dagens sammanträde. Utskottet ställde sig bakom en avsiktsförklaring med energiföretaget Uniper, gällande utvecklingen av Svartön, Luleå hamn. De behandlade 4 politiska motioner och godkände flera förslag om projektfinansiering.

Förslag om avsiktsförklaring med energiföretaget Uniper

Arbetsutskottet ställde sig bakom ett förslag till avsiktsförklaring med Uniper, en global energiproducent med kärnverksamhet inom projektgenomförande och drift av storskaliga energiproduktionsanläggningar.

Avsiktsförklaringen blir en viktig pusselbit i den pågående utvecklingen av Svartön, Luleå hamn samt Hertsöfältet. Den ska möjliggöra utvecklingen av ett projekt i Luleå genom att utvärdera lämpligheten av olika markalternativ och möjligheten att exploatera mark, samt vidare diskutera villkor för ett eventuellt köp eller arrende av mark. Avsiktsförklaringen gäller fram till dess att ett markanvisningsavtal godkänts och undertecknats eller som längst fram till 31 december 2023.

Utskottet ställde sig bakom förslaget. Ärendet direktjusterades och går nu vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

– I den gröna omställningen av industrin är vätgas gjord av förnyelsebar energi en viktig del. Vätgasen kommer användas både i industrin och för transporter. Det är mycket glädjande att Uniper väljer Luleå som plats för sin vätgashubb, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande Luleå.

Beslut gällande medfinansiering av projektet Go Community

Projektägaren Piteå Science Park AB har ansökt om 1.3 miljoner kronor i delfinansiering från Luleå kommun. Projektet erbjuder ett digitalt inkubatorstöd till entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar, besöksnäring och tjänsteföretag. Insatserna i projektet handlar bland annat om att stötta unga vuxna i sitt entreprenörskap, delvis genom samverkan med Ung Företagsamhet. Projektperioden är 2023–2026. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att medfinansiera projektet med maximalt 1 340 000 kronor.

Politiska motioner

Arbetsutskottet behandlade fyra politiska motioner enligt följande:

Motion (MP) om stöd till odlingsverksamhet

(MP) har lämnat in en motion om kommunalt stöd till odlingsverksamhet. Motionären beskriver att det inom Luleå kommun finns en vilja för att hitta former för grönsaksodling för kommunens behov och att det under 2021 planeras ett försök kring kommunal odling med produktion för eget bruk. Stadsbyggnadsnämnden och utskottet föreslår fullmäktige att avslå motionen.

Motion (L) om att ta ett helhetsgrepp över skoterledsnätet i Luleå kommun

(L) har lämnat in en motion om att ta ett helhetsgrepp över skoterleds-nätet i Luleå kommun. Motionären menar att skoterlednätet bör ses över i syfte att binda ihop kommunens olika geografiska områden på ett sätt som ökar tillgängligheten och minskar påverkan på miljön. Stadsbyggnadsnämnden och utskottet föreslår att kommunfullmäktige delvis ska bifalla motionen.

Motion (C) om att införa ställplatser för foodtrucks i Luleå

(C) har lämnat in en motion om att införa ställplatser för foodtrucks i Luleå. Stadsbyggnadsnämnden och utskottet föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen, bland annat förslaget om en utredning av placering och antal ställplatser samt kostnader och möjligheter till planläggning för foodtrucks i samband med kommande revidering av riktlinjerna.

Motion (L) om att utreda investering av golv till Arcushallen

(L) har lämnat in en motion om att utreda investering av golv till Arcushallen. Motionären vill värna idrottsverksamheten och Arcus-hallen som en evenemangslokal genom att utreda om det går att köpa in ett golv som kan läggas över gräsplanen vid uthyrning. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. Utskottet ställde sig bakom förslaget, som nu går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Bland övriga ärenden

  • Upphandling Beslutsstöd
  • Godkännande av förslag gällande medfinansiering av projekt Ekosystem
  • Aktieöverlåtelse gällande Lunet AB.

Länk till ärendelistan Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 15 augusti 2022