Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 20 juni 2022

Vid dagens sammanträde behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott totalt 11 ärenden. Utskottet ställde sig bakom en gemensam regional avsiktsförklaring om samverkan, före under och efter samhällsstörningar i Norrbottens län. De behandlade även 4 politiska motioner.

Avsiktsförklaring om regional samverkan vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en avsiktsförklaring som rör samverkan före, under och efter en samhällsstörning i Norrbottens län. Syftet är att konkretisera och stärka arbetet inom samhällsskydd och beredskap i Norrbottens län.

Samverkan omfattar skydd mot olyckor, krisberedskap, krisstöd, kriskommunikation, samband, informations- och cybersäkerhet, säkerhetsskydd samt totalförsvar. Avsiktsförklaringen gäller fem år från tecknande.

Utskottet ställde sig bakom förslaget. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

– Det krävs en stark samverkan vid samhällstörningar mellan olika aktörer, så det är glädjande att vi kan strukturera vår samverkan, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Politiska motioner

Arbetsutskottet behandlade fyra politiska motioner enligt följande:

Motion (C, L, SJVP, KD) om att införa ett hållbarhetsråd

Enligt föreslaget skulle ett hållbarhetsråd bidra med kompetens genom att bli remissinstans i strategiska frågor som rör exempelvis klimat- och miljöområdet. Rådet föreslås bestå av en resursstark grupp i vilken kommunstaben och politiken finns representerad. Kommunstaben hade föreslagit ett avslag. Arbetsutskottet valde att bifalla motionen. Carina Sammeli:

– Hållbarhet är överst på vår prioriteringslista och det är ett spännande grepp att engagera fler i vårt arbete med hållbarhet.

Motion (L) om att inrätta insektshotell i Luleå kommun

Enligt förslaget ska kommunstaben, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, få i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket för insektshotell till kommunens förskolor och skolor. Syftet är att öka antalet pollinerande insekter och därmed gynna den biologiska mångfalden, samtidigt som det blir ett pedagogiskt studieobjekt för barn. Arbetsutskottet valde att delvis bifalla förslaget.

– Det är roligt och viktigt att vi kan hitta sätt att engagera skolor att jobba för fler insekter i kommunen, säger Carina Sammeli.

Motion (L, C, KD, SJVP) om införande av digital trygghetsåtgärd

Liberalerna, tillsammans med Centern, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet har lämnat in en motion om att utreda möjlighet till digital tjänst för medborgare att kunna rapportera in platser som förknippas med otrygghet. De anser att en digital tjänst där medborgaren direkt kan visa på plats och upplevd känsla, kan vare en viktig del i kommunens trygghetsskapande arbete. Kommunstaben föreslår att motionen ska bifallas. Arbetsutskottet valde att bifalla motionen.

– Vi har redan tidigare använt digitala rapporteringar där medborgare kan rapportera var de känner sig trygga och otrygga vid trygghetsvandringar i utvalda områden, men det är en bra ide att vi kan använda det mer kontinuerligt, säger Carina Sammeli.

Motion gällande Ormbergets liftsystem

Ingrid Vesterlund (-) har lämnat in en motion gällande Ormbergets liftsystem. Motionären föreslår en total översyn över anläggningens liftsystem och nämner bland annat reparationer och ny eldragning. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska avslås, med hänvisning till att periodiskt underhåll av liften redan utförs. Utskottet valde att avslå motionen. Carina Sammeli:

– Det finns en plan för underhåll av ormbergets liftssystem, så i dagsläget behövs inte nyinvesteringar eller någon vidare översyn.

Bland övriga ärenden

  • Godkännande av upphandling mejeriprodukter. Uppdraget omfattar mejeriprodukter till Luleå kommuns enheter, med avtalsstart 1 januari 2023. Avtalsvärdet uppgår till 36 MSEK över en period på fyra (4) år. Det blir Norrmejerier som tecknar avtalet.

  • Bifall till förslag gällande konsekvenser av preliminära ramar 2023–2025 för kommunstyrelsen-kommunstaben

  • Information om Luleå kommuns parkeringsnorm

Länk till ärendelistan Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 20 juni 2022