Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 7 juni

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag om upphandlingssanktioner riktade mot Ryssland samt att bevilja projekt Returpunkt centrum 3,1 miljoner kronor. Arbetsutskottet ställde sig även bakom avsiktsförklaringen om samarbete med Bodens kommun. Totalt behandlades 13 ärenden på sammanträdet.

3,1 miljoner till projekt Returpunkt centrum

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade idag totalt 3,1 miljoner kronor under två år till projekt Returpunkt centrum.

Returpunkt centrum är en mötesplats i centrum, på Köpmantorget, som driver återbruk, second hand, cykelbibliotek med mera. Projektet startade hösten 2020 och riktar sig till en bred målgrupp. På grund av pandemin har tanken med Returpunkt centrum inte kunnat genomföras och testas enligt plan. Lumire, Lulebo och stadsbyggnadsförvaltningen har därför ansökt om medel för att under ytterligare två år kunna driva projektet.

– Returpunkt centrum är ett intressant projekt som ligger i tiden och som är positiv för Luleås attraktivitet. Det handlar om en beteendeförändring som bidrar till ett hållbart Luleå. Det är också mycket uppskattat av framför allt unga kvinnor, och det är viktigt. Projektet behöver en längre tid utan pandemi för att utvecklas och för att nå sin fulla potential, därför har vi beviljat projektet medel för ytterligare två år. Ambitionen är att den öppna marknaden på sikt kan ta över den här typen av verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Ja till samverkan mellan Luleå och Boden

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ställa sig bakom förslaget till avsiktsförklaring om samverkan mellan Luleå kommun och Bodens kommun. Samverkan omfattar fyra prioriterade områden: kompetensförsörjning, leva och bo, infrastruktur och näringslivsutveckling. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

– Avsiktsförklaringen visar att vi, Luleå och Boden, tillsammans vill samverka för en positiv samhällsutveckling i vår region. Det kommer att stärka våra möjligheter att nationellt driva frågor som rör samhällsomställningen. Utifrån våra unika förutsättningar kan vi bidra till att stärka den gemensamma helheten och tillsammans ta oss an de utmaningar som väntar, säger Carina Sammeli.

Sanktioner mot Ryssland i samband med upphandlingar

Arbetsutskottet beslutade att sanktionerna som EU har infört mot Ryssland gällande upphandlingar ska gälla alla kommunens upphandlingar, oavsett belopp.

EU har infört ett antal sanktioner mot Ryssland i och med deras invasion av Ukraina, däribland sanktioner som gäller upphandlingar. Sanktionerna innebär bland annat att avtal inte får träffas med ryska medborgare eller personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

EU:s sanktioner gäller upphandlingar över tröskelvärdet. För Luleå kommun innebär detta att upphandling av varor och tjänster som överstiger 2,2 miljoner kronor, och entreprenader som överstiger 56 miljoner kronor omfattas av sanktionerna.

– Det är upp till varje upphandlande myndighet att fatta egna beslut om sanktionerna även ska gälla upphandlingar under dessa belopp. Vi tycker det är viktigt att sanktionerna gäller alla upphandlingar, oavsett belopp, säger Carina Sammeli.

Delårsrapporten

Kommunens delårsrapport för perioden januari – april 2022 visar ett överskott på 119 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat för samma period. Nämnderna redovisar ett överskott på 56 miljoner kronor mer än budgeterat. Under perioden har Luleå kommun investerat för 63 miljoner kronor.

Bland övriga ärenden

  • Förslag att riva fastigheten Rönnen 8, Östra Malmgatan 14. Marken föreslås framöver nyttjas för kommunala behov som exempelvis nybyggnation av gruppbostäder vilket skulle bidra till en blandning av bostäder på Östermalm.
  • Försäljning av fastigheten Verkstaden 12 i Svartöstaden.
  • Information om Luleå kommuns sekundära bostadsmarknad.
  • Förslag till ersättningar för förtroendevalda inom Luleå kommuns bolagskoncern.

Se ärendelistan

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 7 juni 2022