Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Ny cykelplan, ny policy för Luleå kommuns skogsförvaltning, försäljning av en fastighet i Sundom samt förslag till beslut om förstärkning av ishallen i Sunderbyn — det är några av de 15 ärenden som stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott ska ta ställning till den 9 juni.

Ny uppdaterad cykelplan för åren 2022-2027

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta om ny uppdaterad cykelplan för åren 2022-2027. Cykelplanen beskriver hur kommunens arbete med cykling ska se ut utifrån vad kommunens övergripande planer säger och vilken trend som sker i samhället. Till planen bifogas två bilagor där bilaga ett tar upp planeringsprinciper och bilaga två tydiggöra prioriteringar i den infrastruktur som behöver utvecklas för att skapa bättre förutsättningar att cykla i Luleå kommun. Bilaga 2 färdigställs senare under 2022.

Cykelplanen omfattar hela kommunen men fokuserar på stadsbygden, i och mellan de stadsnära byarna och centrum samt i de samlande byarna på landsbygden. Det är här som kommunen äger vägnätet för cykeltrafik. För övriga vägnät krävs samarbete med den statliga väghållaren Trafikverket, vilket också ingår i arbetet med cykelutvecklingen inom Luleå kommun.

Ny uppdaterad policy för Luleå kommuns skogsförvaltning samt nya riktlinjer

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta om ny policy och riktlinje om hur Luleå kommuns skogar ska förvaltas. I början av 2000-talet togs en grön skogsbruksplan fram och den har sedan dess varit det viktigaste verktyget för att kunna arbeta med ett aktivt skogsbruk samtidigt som naturvärden bevaras och utvecklas. Ny forskning visar på skogens betydelse för folkhälsan och kunskapen om skogens betydelse för rekreation och friluftsliv blir allt större. Det hyggesfria skogsbruket har blivit mer och mer uppmärksammat med alternativa sätt att bruka skogen. Denna utveckling har visat på behovet av att tydliggöra syfte och mål med skogens förvaltning. Viktiga avvägningar gällande sociala värden, naturvärden samt skogsbruk behöver göras.

Försäljning av Sundom 7:39, Sundomsvägen 543 A-D

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta om att fastigheten Sundom 7:39 ska säljas. Byggnaden är i ett plan med inredd vind och källare och har sex hyreslägenheter som alla är uthyrda. Fastigheten föreslås säljas med befintliga hyresgäster.

Förstärkning av Sunderby ishall

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att Sunderby ishall ska förstärkas. Detta ska ske genom att u-balkar i stål monteras på respektive sida av stötta, placerad mitt på takstolens överarm. Detaljprojektering pågår och bedöms vara klar till slutet av augusti då arbetet kan påbörjas. Det innebär att hallen kan tas i bruk till is-säsongen 2022/2023.

E-förslag om att tillåta skotertrafik närmsta vägen från hemmet till skoterleden

Stadsbyggnadsnämnden föreslås bifalla e-förslaget om att tillåta skotertrafik från hemmet till närmsta skoterled genom försök i Råneå tätort. I Råneå finns idag ett väl utbyggt skoterledsnät i nära anslutning till tätorten. Försöket ska utvärderas och följas upp senast efter vårvintern 2024.

Bland övriga ärenden

  • Yttrande över motion om att ta ett helhetsgrepp över skoterledsnätet i Luleå kommun
  • Motion om stöd till odlingsverksamhet. Försök kring kommunal odling med produktion för eget bruk.
  • Motion om ställplatser för food-truks
  • Förslag på ändring av vägnamn i Måttsund, Persön och Örarna

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 3 juni 2022