Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på måndag den 7 juni 13 ärenden. Bland annat fortsättning för Returpunkt centrum samt upphandlingssanktioner mot Ryssland. Arbetsutskottet ska även ta ställning till en avsiktsförklaring mellan Luleå och Boden.

Avsiktsförklaring om samverkan mellan Luleå och Boden

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ta ställning till ett förslag till avsiktsförklaring om samverkan mellan Luleå kommun och Boden kommun. Avsiktsförklaringen ska gälla från september 2022 till och med september 2026 och omfattar fyra prioriterade områden: kompetensförsörjning, leva och bo, infrastruktur och näringslivsutveckling.

Syftet med avsiktsförklaringen är att uttrycka de båda kommunernas ömsesidiga vilja att i samverkan agera för en positiv samhällsutveckling. Se separat pressmeddelande.

Fortsättning av Returpunkt centrum

Luleå miljöresurs (Lumire), Lulebo och stadsbyggnadsförvaltningen ansöker om 3,1 miljoner kronor för att fortsätta driva Returpunkt centrum.

Returpunkt centrum är en mötesplats i centrum, på Köpmantorget, som främjar cirkulär ekonomi, delande, sysselsättning och minskat resande. Projektet startade hösten 2020 och riktar sig till en bred målgrupp, från barn till pensionärer. På grund av pandemin har tanken med Returpunkt centrum inte kunnat genomföras och testas enligt plan.

Kommunstaben anser att Returpunkt centrum är ett intressant projekt som ligger i tiden och kan verka positivt för Luleås attraktivitet. Projektägarna behöver en längre tid utan pandemi för att utveckla verksamheten och för att klargöra fortsatt drift av Returpunkt centrum och kommande Returpunkter i andra kommundeldelar. Kommunstaben föreslår därför att arbetsutskottet beviljar 3,1 miljoner kronor till och med 2024 för fortsättning av projektet.

Sanktioner mot Ryssland i samband med upphandlingar

EU har infört ett antal sanktioner mot Ryssland i och med deras invasion av Ukraina, däribland sanktioner som gäller upphandlingar. Sanktionerna innebär bland annat att avtal inte får träffas med ryska medborgare eller personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

EU:s sanktioner gäller upphandlingar över tröskelvärdet. För Luleå kommun innebär detta att upphandling av varor och tjänster som överstiger 2,2 miljoner kronor, och entreprenader som överstiger 56 miljoner kronor omfattas av sanktionerna. Det är upp till varje upphandlande myndighet att fatta egna beslut om sanktionerna även ska gälla upphandlingar under dessa belopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att sanktionerna som EU har infört mot Ryssland ska gälla alla upphandlingar, oavsett belopp.

Bland övriga ärenden

  • Kommunens delårsrapport för perioden januari – april 2022 visar ett överskott på 119 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat för samma period. Nämnderna redovisar ett överskott på 56 miljoner kronor mer än budgeterat. Under perioden har Luleå kommun investerat för 63 miljoner kronor.
  • Förslag att riva fastigheten Rönnen 8, Östra Malmgatan 14. Marken föreslås framöver nyttjas för kommunala behov som exempelvis nybyggnation av gruppbostäder vilket skulle bidra till en blandning av bostäder på Östermalm.
  • Försäljning av fastigheten Verkstaden 12 i Svartöstaden.

Se ärendelistan (under Kallelser/ kommunstyrelsens arbetutskott)

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 1 juni 2022