Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade vid sammanträdet idag 31 ärenden, bland dessa ett antal markanvisningar och planuppdrag som innebär drygt 150 nya bostäder till Luleå. Arbetsutskottet beslutade även att återremittera ärendet om Utvecklingsplan Centrum, samt att godkänna medel till samverkansprojekt kring tillgängligare folkhälsoarbete och tidiga insatser för barn och unga.

Flera markanvisningar och planuppdrag

Arbetsutskottet behandlade två ärenden kring markanvisningar i Dalbo (Björsbyn 1:12). Lundqvist Intressenter AB vill bygga 30 radhus på Dalbo, och Daltallen Projekt AB 26 par- och kedjehus. Samtliga i bostadsrättsform. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslagen att godkänna markanvisningarna. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Riksbyggen vill bygga ett femtiotal bostadsrätter för personer som är 55 år och äldre i Björkskata centrum. Företaget har ansökt om direktanvisning samt ändrad detaljplan. Arbetsutskottet beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området, under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner markanvisningen.

Galären vill riva fastigheten Fjärilen 3 på Varvet i Luleå centrum och bygga ett nytt flerbostadshus med cirka 40 lägenheter. Företaget har ansökt om ändrad detaljplan för att bygga upp till tio våningar. Nuvarande detaljplan tillåter bostäder i två våningar. Kommunstyrelsen föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheten.

– Det är många som är intresserade av att bygga i Luleå och det är glädjande. Bara de ärenden vi behandlade idag innebär drygt 150 nya bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Utvecklingsplan Centrum

Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet om att ställa ut Utvecklingsplan Centrum för granskning på nytt under juni. Det efter att (C, L och M) yrkat på återremiss med hänvisning till att trafiksituationen behöver utredas ytterligare.

– Utöver revideringar kring byggnadshöjder i östra innerstan så har ändringar gjorts bland annat avseende byggnadshöjder i kvarteret bakom Pontusbadet, farligt gods och kulturmiljö. Det blev återremiss för att majoriteten i arbetsutskottet anser att trafiksituationen behöver utredas vidare. Det är viktigt att bygga en plan som är långsiktigt så det är bra att vi tar diskussionerna nu, förklarar Carina Sammeli.

Skolstruktur för Gammelstads och Notviken/Tuna

Två ärenden om finansiering av beslut om förändrad skolstruktur för Gammelstad och Notviken/Tuna var uppe på arbetsutskottet.

– Arbetsutskottet beslutade att hänskjuta ärendena till budgetutskottet för beslut i strategisk plan och budget 2023–2025 till hösten, utifrån barn- och utbildningsnämndens beslut, säger Carina Sammeli.

Tillgängligare folkhälsoarbete och tidiga insatser för barn och unga

Arbetsutskottet beslutade om medel för två samverkansprojekt:

  • Totalt 3 miljoner kronor till projektet Prevention i samverkan, PIS. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka kring tidiga insatser till barn och unga.
  • 437 400 kronor till ett projekt för att fler medborgare med olika språklig bakgrund och andra behov av språkstöd ska kunna ta del av information om kommunens folkhälsoarbete.

Bland övriga ärenden

  • Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att bevilja arbetsmarknadsförvaltningen två miljoner kronor under 2022 samt 3,9 miljoner kronor årligen fram till 2026 för att finansiera samverkansprojekt för effektivare kompetensförsörjningsprocess. Beslut fattas i kommunfullmäktige.
  • Arbetsutskottet ställde sig bakom socialnämndens föreslag om att familjerådgivningen ska ta ut en avgift på 200 kronor per samtal från och med 1 september 2022. De som har ekonomiskt bistånd slipper avgift. Beslut fattas av kommunfullmäktige.
  • Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att kommunfullmäktige beviljar Teknikens hus 10 miljoner kronor i bidrag till renovering av byggnaden. Kommunstyrelsens ordförande föreslås få i uppdrag att underteckna gemensamt inriktningsdokument med regionen för fortsatt utveckling av Teknikens Hus.
  • Förslag att bifalla motion (C, L, SJVP, KD) om total genomlysning av bidrag och sponsring till idrottsföreningar. Kommunstaben hade yrkat avslag.
  • Arbetsutskottet fick även information om aktuellt läge kring utvecklingsplan Porsön.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 23 maj 2022