Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på måndag den 23 maj 31 ärenden. Bland annat markanvisning på Björkskatan och Dalbo samt ny detaljplan på Varvet. Arbetsutskottet ska även fatta beslut om totalt tre miljoner kronor till ett samverkansprojekt för tidiga insatser till barn och unga.

Markanvisning och detaljplan för Björkskata centrum

Riksbyggen har ansökt om direktanvisning och planändring för del av Björkskata centrum (Björkskatan 1:504). Riksbyggen vill bygga ett femtiotal bostadsrätter för personer som fyllt 55 år och har i samarbete med Nordmark & Nordmark arkitekter tagit fram ett förslag till exploateringen av området. Det aktuella området är cirka 2 500 kvadratmeter stort och planlagt för centrumbebyggelse men inte utbyggt. För att få bygga bostäder krävs en ny detaljplan.

Arbetsutskottet föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området, under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner markanvisningen.

Två markanvisningar i Dalbo

Lundqvist Intressenter AB föreslås få markanvisning på Dalbo (Björsbyn 1:12). Markanvisningen omfattar 30 radhus i bostadsrättsform varav 18 av bostäderna (60 procent enligt praxis) ska erbjudas den kommunala tomtkön.

Även Daltallen Projekt AB föreslås få markanvisning för att bygga 26 par- och kedjehus i bostadsrättsform. Minst 15 av bostäderna (60 procent) ska i första hand erbjudas den kommunala tomtkön. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Luleå kommun har tidigare bjudit in till intresseanmälan för markanvisning av ett område för bebyggelse av rad-, par- eller kedjehus på Dalbo. Läs mer Länk till annan webbplats.

Ny detaljplan för fastighet på Varvet

Galären har ansökt om ändrad detaljplan för fastigheten Fjärilen 3 på Varvet i Luleå centrum. Galären vill riva nuvarande fastighet och i stället bygga ett upp till nio våningar högt flerbostadshus med cirka 40 lägenheter. Nuvarande detaljplan tillåter bostäder i två våningar.

Kommunstyrelsen föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan med syfte att pröva förutsättningarna för bostäder upp till maximalt 9 våningar.

Skolstruktur för Gammelstads och Notviken/Tuna

Två ärenden om finansiering av beslut om förändrad skolstruktur ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott. Det gäller Gammelstad och Notviken/Tuna. Förslaget är att arbetsutskottet hänskjuter ärendena till budgetutskottet för beslut i strategisk plan och budget 2023–2025 utifrån barn- och utbildningsnämndens beslut.

Satsning på kompetensförsörjning

Arbetsmarkandsförvaltningen har ansökt om medel till ett samverkansprojekt för effektivare kompetensförsörjningsprocess inom arbetsmarknadsregionen Luleå Boden.

Kommunfullmäktige föreslås bevilja arbetsmarknadsförvaltningen två miljoner kronor under 2022 samt 3,9 miljoner kronor årligen under perioden 2023 till 2026 för att finansiera projektet.

Avgift för familjerådgivning

Socialnämnden föreslår att familjerådgivningen ska ta ut en avgift på 200 kronor per samtal från och med 1 september 2022. De som har ekonomiskt bistånd slipper avgift. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

Familjerådgivningen i Luleå bedrivs i kommuns regi och samtalen är idag avgiftsfria. Jämförbara kommuner som till exempel Kalmar, Skellefteå, Sollentuna och Solna tar ut avgift. Det gör även Boden, Piteå och Kiruna. Avgiften varierar mellan cirka 100 - 500 kronor per samtal i de olika kommunerna.

Information om folkhälsoarbete på fler språk

Familjerådgivningen, Föräldrasupporten, RoS-mottagningen, Ungdomsmottagningen, Äldresupporten och Centrum mot våld är exempel på verksamheter dit medborgare kan vända sig för att få råd och stöd. Verksamheterna ingår i kommunens folkhälsoarbete.

Allt fler söker sig dit men det är oklart hur informationen når ut till utrikesfödda. Därför vill socialförvaltningen tillsammans med kommunstaben starta ett projekt för att fler medborgare med olika språklig bakgrund och andra behov av språkstöd ska kunna ta del av informationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bevilja 437 400 kronor till projektet som ska pågå under två år.

Tidiga insatser till barn och unga

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om medel för projektet Prevention i samverkan, PIS. Syftet är att samverka kring tidiga insatser till barn och unga, bland annat att för att förebygga frånvaro och främja skolnärvaro, öka psykisk hälsa och förebygga normbrytande beteende.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bevilja totalt tre miljoner kronor till samverkansprojektet som ska pågå till och med 2025.

Utvecklingsplan Centrum

Kommunstyrelsen föreslås ge kommunstaben i uppdrag att ställa ut Utvecklingsplan Centrum för granskning på nytt från och med i mitten av juni.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2022 att återremittera utvecklingsplanen. Utöver revideringar kring byggnadshöjder i östra innerstan så har ändringar i nuvarande underlag gjorts bland annat avseende byggnadshöjder i kvarteret bakom Pontusbadet, farligt gods och kulturmiljö.

Övriga ärenden

  • 10 miljoner kronor i investeringsmedel till renovering av Teknikens hus
  • Förslag till Bostadsförsörjningsprogram
  • Förslag till policy för medborgarnas delaktighet och inflytande
  • Förslag till policyn gälande Nolltolerans mot jäv, mutor och annan korruption

Se ärendelistan (under kallelser/kommunstyrelsens arbetsutskott)

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 18 maj 2022