Ärenden inför socialnämndens arbetsutskott

Den 12 maj behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt 15 ärenden som går till socialnämnden för beslut 24 maj. Bland annat delårsrapporten samt rekvirering av statsbidrag inom en rad verksamheter.

Positiv utveckling inom folkhälsa

I delårsrapporten kan man läsa om uppföljningen av socialnämndens mål kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsområden. Utvecklingen är särskilt positiv inom förebyggande och främjande verksamheter. Till exempel inom området folkhälsa där antalet ärenden ökar. Bland annat har Äldresupporten i erbjudit råd och stöd kring hantering av e-handel och varudistribution. Ett större utskick gjordes till 8 200 äldre medborgare med erbjudande om ”må bra samtal” vilket resulterade i 30-40 nya kontakter.

För att nå årets mål med att öka det våldsförebyggande arbetet, med fokus på maskulinitet och tidiga insatser, har EQ mottagningen inlett ett samarbete med gymnasiet kallat ”Sunda relationer”. Konceptet innebär en serie besök i skolklasser och är mycket efterfrågat och har lett till nya ärenden vid FREDA-mottagningen mot våld.

– Det är glädjande att se att våra förebyggande och hälsofrämjande verksamheter växer vilket är helt i linje med socialnämndens önskan och mål, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Satsningar på utvecklings- och omställningsarbeten

Nationella medel och statsbidrag möjliggör särskilda satsningar utöver den ordinarie verksamheten. Socialnämnden kommer för 2022 att ansöka om drygt 17,8 miljoner kr.

– Satsningarna kommer till stor del gå till utvecklings- och omställningsarbeten inom äldreomsorgen för att möta utmaningar till följd av den demografiska förändringen, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Socialnämnden ansöker om följande

  • 1 258 205 kr för satsningar på ny teknik och arbetssätt för att fortsätta att utveckla äldreomsorgen genom digitalisering.
  • 4 761 572 kr för att motverka ensamhet bland äldre samt ge ökad kvalitet i vård och omsorg till personer med demenssjukdom.
  • 8 383 517 kr för att klara omställningen till god och nära vård som staten och SKR slutit avtal om. Syftet är att klara en rad utmaningar inom hälso- och sjukvården för en befolkning som lever allt längre.
  • 533 514 kr till subventioner av familjehemsplaceringar.
  • 2 897 306 kr för att bibehålla dagpenning samt till ett engångsbelopp för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS.

Granskning av nämndens arbete

I sin granskning för 2021 bedömer revisorerna KPMG att socialnämndens målstyrning är ändamålsenlig med egna mätetal och mått inom samtliga av kommunfullmäktiges fastställda målområden. Protokoll är tydliga och det finns hänvisning till beslutsunderlag. Beslutsformuleringarna är oftast tillräckliga men kan ibland uppfattas allt för kortfattade, något som kan förbättras. Även den interna ekonomistyrningen är ändamålsenlig, följs löpande upp och har visat på ett överskott vid årets slut.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 12 maj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 10 maj 2022