Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Försäljning av Brantgränd 1 i Gammelstad kyrkstad och beslut om inventering av antalet offentliga grillplatser– det är några av de 5 ärenden som stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott ska ta ställning till den 12 maj.

Försäljning av Brantgränd 1, Gammelstad

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta om försäljning av fastigheten Nederluleå Kyrkovall 1:6, Brantgränd 1. Byggnaden är i ett och ett halvt plan och belägen i Gammelstads kyrkstad. Bostadshuset är byggt 1950 och är i stort behov av yttre och inre underhåll.

E-förslag om fler grillplatser på Hertsöområdet

Stadsbyggnadsnämnden föreslås avslå ett e-förslag om fler grillplatser på Hertsön men i stället ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en inventering i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen över antalet befintliga grillplatser i hela kommunen. Inventeringen ska klarlägga antal, placering, vem som har skötselansvar samt se om det finns behov av förändring eller utökning av antal grillplatser.

Bland övriga ärenden

  • Utökat igångsättningstillstånd östra länken
  • Två e-förslag som föreslås få avslag. Ett om införandet av intelligent hastighetsanpassning i kommunens tjänstebilar och LLTs bussar samt ett förslag om avsmalning av Ringgatan.

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 6 maj 2022