Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 25 april 2022

På sitt sammanträde den 25 april ska kommunstyrelsens arbetsutskott behandla sex ärenden. Bland annat en utökad investeringsram för nya badhuset på Hertsön, kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsen och en handlingsplan för stärkt klimatarbete.

Ökade kostnader för nya Hertsö badhus

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om 140 miljoner kronor i investeringsmedel för ett nytt badhus på Hertsön. Därefter har stadsbyggnadsnämnden beslutat om ny detaljplan och placering av badhuset.

I dialog tillsammans med den upphandlade entreprenören NCC har det nu visat sig att den tidigare beslutade investeringsbudgeten inte är tillräcklig. Det beror på att både material- och transport­kostnader har ökat sedan 2018, framför allt under det senaste året. Om inte investeringsramen utökas måste projektet avbrytas.

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för det nya badhuset på Hertsön med 45 miljoner kronor, till totalt 185 miljoner kronor, och att byggnationen går vidare. Ärendet beräknas gå upp till fullmäktige den 23 maj.

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsen

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning av kommunstyrelsens verksamhet, som över lag får godkänt. Revisorernas enda rekommendation till kommunstyrelsen är att se till att beslutsformuleringar och sammanfattning av ärenden i protokollen är tillräckliga. I vissa fall kan texterna uppfattas som allt för kortfattade för att läsaren ska få en förståelse för besluten.

Kommunrevisionen har även gett KPMG i uppdrag att granska kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas verksamhet. Bedömningen är att den till viss del är ändamålsenlig och tillräcklig.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att bland annat ta fram ett styrande dokument för uppsiktsplikten, besluta om nya riktlinjer för intern kontroll samt säkerställa att samtliga nämnder bedöms i den interna kontrollen. Till stora delar ligger rekommendationerna i linje med kommunens pågående utvecklingsarbete, där ett par punkter redan är genomförda.

Handlingsplan för stärkt klimatarbete

I augusti 2021 fick kommundirektören i uppdrag att stärka Luleå kommuns klimatarbete. En arbetsgrupp har nu tagit fram en handlingsplan.

Handlingsplanen beskriver övergripande fokus för kommande fyra år samt inriktningar och planerade aktiviteter under 2022. Då arbetssättet är agilt, det vill säga flexibelt och anpassningsbart efter utvecklingen inom klimatområdet, kommer arbetsgruppen att ta fram en ny aktivitetsplan varje kvartal. Exempel på aktiviteter i närtid är koldioxidbudgetar, föreläsning och workshop om klimatanpassning samt medlemskap i Klimatkommunerna och Viable Cities.

Förslag till beslut är att handlingsplanen ska bidra till att Luleå inom nästa mandatperiod är topp tio i Aktuell Hållbarhets kommunrankning, utöver det tidigare beslutet att nå klimatneutralitet år 2040.

Bland övriga ärenden:

  • Motion (-) om gästparkering vid entrén till stadsbyggnadsförvaltningen

Länk till föredragningslista. Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 25 april 2022