Översyn av kommunens näringslivsarbete

En översyn av Luleå kommuns strategiska näringslivsarbete har gjorts på uppdrag av kommundirektören. Översynen har resulterat i tre rapporter som behandlar etableringar, näringslivsklimat och evenemang. På måndag får kommunstyrelsen information om rapporterna.

Det är konsultföretaget Nordtoppen AB som har gjort utredningen. Syftet är att få ett underlag för att utveckla och förtydliga roller och ansvar, arbetssätt och resursbehov kring kommunens övergripande näringslivsarbete. Översynen visar på flera konkreta förslag till förbättringar för näringslivet.

– Näringslivsarbetet är viktigt för Luleås utveckling och översynen pekar på ett antal områden som vi behöver förbättra, några sedan tidigare kända och några nya områden. Det är många bra förslag som kommer fram, vilket vi välkomnar och som hjälper oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. En del har vi redan hunnit genomföra och andra är på gång. Översynen kommer att ingå som ett av flera underlag i det fortsatta arbetet inom våra förvaltningar och bolag, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad och fortsätter:

– Vi behöver tillsammans kraftsamla och stärka kommunkoncernens förmåga att driva, stödja och ge förutsättningar för en stark näringslivsutveckling.

Några exempel på förändringar som nyligen har gjorts eller som planeras att göras är bland annat:

  • en styrgrupp som jobbar med etableringar har startat
  • kommunstyrelsens arbetsutskott ska involveras mer i etableringsfrågor
  • roller och ansvar kring näringslivsutveckling ska tydliggöras
  • resursförstärkningar ska hanteras under kommande år via ordinarie budgetprocess
  • utveckling av platsvarumärket Luleå är påbörjat
  • satsningar på förbättrat företagsklimat pågår.

För frågor, kontakta kommundirektör Anna Lindh Wikblad, 070- 228 77 51.

Sidan uppdaterades den 8 april 2022