Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 13 april. På dagordningen står bland annat bygglov för kontorsfastighet på Biet 1, bygglov för flerbostadshus på Björkskatan, bygglov för moduler på Hertsön samt krav på åtgärder för gödselhantering vid hästgård i Alvik. Totalt behandlar nämnden 16 ärenden.

Bygglov kontorsfastighet och parkeringsplatser på fastigheten Biet 1, Centrala Luleå

Miljö och byggnadsnämnden föreslås ta beslut om att bevilja Diös Biet fastighets AB bygglov för nybyggnad av kontorshus i 5 våningar samt parkeringsgarage för 80 fordon på fastigheten Biet 1. I kontorslokalen ska Försäkringskassan bedriva sin verksamhet. Den aktuella fastigheten är i dag en grusad yta med parkeringsplatser.

Fasaden i marknivå ska i huvudsak utföras i sten med en grå kulör med flammad yta. En tredjedel av markvåningens fasad ska även utföras i glas. Övrig fasad ska vara av varmvita terazzo. På taket ska solcellspaneler installeras. Huset uppförs i suterräng ut mot Sandviksgatan med en överbyggd innergård.

Bygglov för fyra flerbostadshus på Björkskatan 1:843

Miljö och byggnadsnämnden föreslås ta beslut om att bevilja HÖ Allbygg AB bygglov för fyra tvåvåningshus med 28 lägenheter, en service/förrådsbyggnad med 28 förråd, tvättstuga, samlingslokal, övernattningslokal, bastu med relax samt cykelparkeringar på fastigheten Björksakan 1:843.

Fastigheterna får en fasad av liggande och stående träpanel i olika kulörer; åskblå, träbrun, olivgrön och kiselgrå. Taket består a svart takpapp. Fönster, utvändiga räcker och dörrar är i aluminium i svart kulör.

Bygglov för tillfälliga moduler för gymnastikhall, omklädningsrum, bibliotek och fritidsgård på Hertsön 11:748

Miljö och byggnadsnämnden föreslås ta beslut om att bevilja ett tidsbegränsat bygglov till och med 2027-04-01 för moduler för gymnastikhall, omklädningsrum, bibliotek och fritidsgård på Herstön under tiden då den gamla skolan rivs och ny byggs upp.

Bygglov telekommunikationsmast Råneå 49:1

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås ta beslut om att avslå Net4mobilitys ansökan om bygglov för nybyggnad av telekommunikationsmast med två tillhörande teknikbodar på fastigheten Råneå 49:1 då åtgärden strider mot användningsområdet i gällande detaljplan.

Gödselproblem vid hästgård i Alvik behöver åtgärdas

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås ta beslut om åtgärder förenat med vite för att åtgärda brister i gödselhantering på en hästgård i Alvik. Syftet är att säkerställa så att lagringsutrymmet inte genom avrinning eller läckage påverkar omgivande mark som kan skapa problem närboende och miljön. Avdelningen miljö- och bygg föreslår ett antal rättelser förenat med vite för att frågan ska lösas i närtid.

- Det här rör sig om en stor hästgård med många hästar vilket givetvis medför stora mängder gödsel. Om det tillåts läcka ut i grundvatten eller närliggande vattendrag kan det medföra en ökad övergödning i närområdet, säger Maritha Meethz ordförande i miljö-och byggnadsnämnden.

Bland övriga ärenden:

  • Bygglov för drivmedelsanläggning för biogas Storheden 1:111
  • Bygglov för tillbyggnad och byggande av skärmtak hos Byggmax, Storheden 1:145
  • Ändring av flerbostadshus Tången 2

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 7 april 2022