Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2022

På sitt sammanträde den 14 februari ska kommunstyrelsens arbetsutskott behandla fem ärenden. Bland annat ett nytt planuppdrag för en fastighet på Charlottendal och en motion om uppföljning och kontroll av privata aktörer som utför kommunala angelägenheter.

Nytt planuppdrag för centrumfastighet

2013 fick H&J Arkitekter och Ingenjörer AB markanvisning för en fastighet som ligger i anslutning till Landsgatan, Kungsgatan och Gammelstadsvägen i bostadsområdet Charlottendal. Sedan dess har lagstiftningen ändrats, bland annat när det gäller trafikbuller. Det innebär att Luleå kommun behöver besluta om ett nytt planuppdrag för att kunna ta fram förslag till detaljplan utifrån de nya bestämmelserna om buller.

Detaljplanen ska pröva om området är lämpligt för ny bebyggelse. Bedömningen är att det går att bygga cirka 40 bostäder i två huskroppar på fem respektive sju våningar.

Trots att det gått ett antal år sedan tilldelningen av markanvisning så ligger ett byggprojekt en bit framåt i tiden. Anledningen är kopparnätets ledningar i marken som i dagsläget förhindrar ett bygge, men som kommer tas ur drift kring år 2027.

Förslaget som arbetsutskottet ska ta ställning till är att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att både ta fram förslag till ny detaljplan och därefter fatta beslut om antagande av detaljplanen.

Motion (KD) om uppföljning av privata utförare

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Syftet är förbättra uppföljning och kontroll, att öka insynen i privata utförares verksamhet och stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när kommunen anlitar privata utförare.

Luleå kommun har ännu inte antagit ett sådant program och motionären anser att det ska genomföras. Förslaget är att kommunfullmäktige bifaller motionen och att kommunstaben ska ta fram ett program för mandatperioden 2022–2026.

Övriga ärenden:

  • Information om Trekanten
  • Luleå kommuns remissvar angående Trafikverkets rapport om beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter. Trafikverket föreslår ingen förändring när det gäller Kallax flygplats befintliga status som beredskapsflygplats.
  • Förslag till dataskyddsombud för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Länk till föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 10 februari 2022