Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 26 januari. På dagordningen står bland annat byggsanktionsavgift gällande Nåidenhallen samt en anmälan från Luleå Energi om ändring av miljöfarlig verksamhet i Råneå. Totalt behandlar nämnden 31 ärenden varav 17 handlar om bygglov.

Byggsanktionsavgift för Nåidenhallen

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om byggsanktionsavgift riktad till stadsbyggnadsförvaltningen för att ha påbörjat byggåtgärder på Nåidenhallen utan bygglov och startbesked. Avdelning miljö och bygg föreslår att nämnden fastställer sanktionsavgiften till 1,5 miljoner kronor.

Ett tillsynsärende angående misstänkt olovlig åtgärd på Nåidenhallen registrerades hos miljö- och byggnadsnämnden den 17 november 2021. Nämnden ska enligt plan- och bygglagen ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i lagen, det gäller även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften räknas fram genom en formel som är baserad på area och prisbasbelopp vilket i det aktuella ärendet innebär 1,5 miljoner kronor. Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel, om sanktionsavgiften inte står i proportion till överträdelsen.

Stadsbyggnadsförvaltningen som är fastighetsägare menar att de vidtagna åtgärderna var nödvändiga för att säkra Nåidenhallen och de omgivande byggnaderna från skada och att alla åtgärder har varit i det allmännas intresse. Förvaltningen anser att ingen byggsanktionsavgift ska utgå i detta fall alternativt att avgiften sänks.

Bygglov beviljades den 8 december 2021 och startbesked den 14 december.

Ändring av miljöfarlig verksamhet för fjärrvärmepanna i Råneå

Luleå Energi AB har lämnat in en anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet avseende fjärrvärmeanläggningen på området Tallheden i Råneå. Ändringen innebär att bolaget under en begränsad tid vill driva anläggningen med cyklonrening utan efterföljande filterrening vilket innebär högre stoftutsläpp. Orsaken är en brand i somras som skadade anläggningens filterrening. En ny panna väntas på plats under 2022-2023.

Luleå Energi menar att ändringen inte kommer att innebära olägenheter i närmiljön vare sig för människors hälsa eller miljön.

Miljö- och byggnadsnämnden förslås godkänna ändringen. Nämnden förslås också besluta att anläggningen inte får användas om det visar sig att bränslet inte är av tillräckligt bra kvalitet och att åtgärder omgående måste vidtas om det uppstår olägenheter. Beslut gäller som längst fram till den 30 juni 2023.

Bland övriga ärenden

  • Samrådsyttrande över förslag till utvecklingsplan Porsön
  • Årsuppföljning 2021

Se ärendelista (kalleler/miljö- och byggnadsnämnden)

Kontakt:
Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 20 januari 2022