Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 17 januari 2022

I dag höll kommunstyrelsens arbetsutskott sitt första sammanträde för året. Totalt 5 ärenden behandlades. Utskottet tog bland annat ställning till en kommande försäljning av vattentornet på Bergnäset. De biföll ett förslag som gäller ett utvecklingsprojekt av Medborgarhuset i Råneå.

Försäljning av vattentornet på Bergnäset

Vattentornet på Bergnäset är taget ur drift sedan ett antal år tillbaka. Ingen verksamhet finns i anslutning till tornet, utöver ett antal upplåtelser för antenner och master samt räddningstjänstens larmsignal ”Hesa Fredrik”.

Företaget Dagertun Support & Consulting vill köpa vattentornet, med syfte att skapa kontor- och konferenslokaler. Ett förvärv och en omvandling krävde ny detaljplan, något som stadsbyggnadsförvaltningen ställt sig positiv till. Den färdiga detaljplanen vann laga kraft 2021-05-19. Planen syftar till att möjliggöra användningen kontor- och konferensverksamhet samt att säkerställa vattentornets kulturhistoriska värde.

Köpeskilling för den framtida marköverlåtelsen föreslås vara 1 000 tkr. Arbetsutskottet godkände förslaget. Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande:

– Vi tycker att det blir spännande att vattentornet kan få ett nytt liv, när vi inte längre behöver det i kommunens verksamhet.

Utveckling av Medborgarhuset Råneå som informations- och servicepunkt

Luleå kommun vill stärka Medborgarhuset i Råneå som en viktig informations- och servicepunkt. Kommunstaben har därför, i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, analyserat förutsättningar och omvärldstrender utifrån Medborgarkontoret och Råneå bibliotek. Enligt förslaget, som utskottet ska ta ställning till, ska Råneå bibliotek under 2022–2023 ta över ansvaret för att utveckla framtidens service i nära samarbete med medborgarna. Ambitionen med denna förändring är att stärka biblioteket som en samlande plats på orten.

Kommunstyrelsen behöver besluta om att godkänna utvecklingsarbetet. Arbetsutskottet valde i dag att bifalla förslaget.

– Medborgarhuset är viktigt för Råneåborna. Tillsammans med biblioteket gör vi nu ett två-årigt utvecklingsprojekt för att utveckla bibliotekets roll och medborgarnas service i Råneå, säger Carina Sammeli.

Övriga ärenden:

  • Information om pågående initiativ inom det etableringsdrivna omställningsarbetet
  • Godkännande till förslag om kommunal medfinansiering av servicepunkt Avan-Unbyn med totalt 400 000 kronor för perioden 2022–2023
  • Bifall till förslag att godkänna interimistiskt samverkansavtal med Region Norrbotten gällande hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial.

Föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontakt: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 17 januari 2022