Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 17 januari

Måndag den 17 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott för första gången i år. De ska behandla 5 ärenden. Utskottet ska bland annat ta ställning till en eventuell försäljning av vattentornet på Bergnäset samt ett förslag om utveckling av Medborgarhuset i Råneå.

Försäljning av vattentornet på Bergnäset

Vattentornet på Bergnäset är sedan ett antal år taget ur drift. Ingen verksamhet finns i anslutning till tornet, utöver ett antal upplåtelser för antenner och master samt räddningstjänstens larmsignal ”Hesa Fredrik”.

Företaget Dagertun Support & Consulting har via kommunens Byggdialog kommit med en förfrågan att köpa vattentornet, med syfte att skapa kontor- och konferenslokaler. Ett förvärv och en omvandling krävde ny detaljplan, något som stadsbyggnadsförvaltningen ställt sig positiv till. Den färdiga detaljplanen vann laga kraft 2021-05-19. Planen syftar till att möjliggöra användningen kontor- och konferensverksamhet samt att säkerställa vattentornets kulturhistoriska värde.

Två värderingar har begärts för att bedöma marknadsvärdet inför försäljning. Båda värderingarna är likartade och anger ett genomsnittligt bedömt marknadsvärde för mark med tillhörande byggnad (torn) på 1 100 tkr. Köpeskilling för den framtida marköverlåtelsen föreslås vara 1 000 tkr. Arbetsutskottet föreslås godkänna överlåtelsen. Ärendet ska därefter vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Utveckling av Medborgarhuset Råneå som informations- och servicepunkt

Luleå kommun vill stärka Medborgarhuset i Råneå som en viktig informations- och servicepunkt. Kommunstaben har därför, i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, analyserat förutsättningar och omvärldstrender utifrån Medborgarkontoret och Råneå bibliotek. Enligt förslaget, som utskottet ska ta ställning till, ska Råneå bibliotek under 2022–2023 ta över ansvaret för att utveckla framtidens service i nära samarbete med medborgarna. Ambitionen med denna förändring är att stärka biblioteket som en samlande plats på orten.

Förslaget innebär en mindre intern omorganisation. I slutet av 2023 ska kultur- och fritidsnämnden utvärdera arbetet. Resultatet kommer att ligga till grund för eventuellt förändrat uppdrag och huvudmannaskap för verksamheten framöver.

Kommunstyrelsen behöver besluta om att godkänna utvecklingsarbetet. Arbetsutskottet föreslås godkänna förslaget.

Övriga ärenden:

  • Information om pågående initiativ inom det etableringsdrivna omställningsarbetet
  • Förslag att godkänna kommunal medfinansiering av servicepunkt Avan-Unbyn med totalt 400 000 kronor för perioden 2022–2023
  • Förslag att godkänna interimistiskt samverkansavtal gällande hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial.

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 12 januari 2022