Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 24 maj 11 ärenden. Bland annat två nya planuppdrag samt två markanvisningar. Utskottet ska även ta ställning till ett inriktningsbeslut gällande förordad infart för Norrbotniabanan/Luleå C.

Ansökan om ny detaljplan för del av Norra Sunderbyn

Hushållningssällskapet vill bygga en anläggning för landbaserad fiskodling på del av Sunderbyn 46:2. Anläggningen kommer att byggas ut i etapper. Fullt utbyggd bedöms den ha en produktion omfattande cirka 10 000 ton röding, lax eller regnbåge om året. Utöver produktionsenheter ingår slakteri, samt sätt- och stamfiskanläggning. Sökanden har också planer på att bygga ett så kallat Visitor Centre. Motivet är att skapa en verksamhet som producerar klimatsmart nyttig mat med lågt miljöavtryck. Verksamheten bedöms generera 50–60 nya arbetstillfällen i Sunderbyn.

Enligt beslutsförslaget är några av följande frågor aktuella vid planarbetet;

  • angöring till väg 97
  • översvämningsområde
  • strandzon

Enligt förslaget som utskottet ska ta ställning till, ska stadsbyggnadsnämnden få i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Sunderbyn 46:2.

Markanvisning till Ozoneair AB till del av Storheden 1:1

Ozoneair AB är ett ungt teknikföretag med säte i Luleå som utvecklar, producerar och säljer produkter för att förbättra luftmiljön inomhus. Företaget har 10 anställda i Luleå men förutspår en ökning av antalet anställda, såväl inom produktutveckling som tillverkning. Produktionen sker idag utomlands, men målsättning är att ta hem produktionen till den nya etableringen i Luleå, vilket kommer att skapa nya arbetstillfällen.

Ozoneair AB vill nu köpa kommunal mark för att etablera hela sin verksamhet i Luleå. Företaget önskar en markanvisning inom Ektjärns detaljplaneområde, västra delen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ställa sig bakom förslaget, att Ozoneair AB erhåller markanvisning till del av Storheden 1:1 och del av Öhemmanet 1:11. Markanvisningen ska gälla till och med 2022-08-31.

Markanvisning Kronan etapp 2 till Magnolia Projekt 615 AB

Kronandalen är ett av Luleå kommuns pågående stadsutvecklingsprojekt och kommer att omfatta ungefär 2 000 nya bostäder. Denna markanvisning ligger inom det område som benämns ”Västra Entrén” och är den första markanvisningen inom detta område. Byggaktören har presenterat ett förslag som innebär uppförande av flerbostadshus, bestående av lägenheter i hyresrättsform. Parkering ska lösas i ett undergrävt parkeringsgarage som kompletteras med bilpool och cykelpool. Husen ska inrymma 116 lägenheter, 1:or - 4:or. Byggnaderna ska miljöcertifieras.

Enligt förslaget, som ska vidare till kommunstyrelsen för beslut, ska Magnolia Projekt 615 AB erhålla denna markanvisning. Lägenheterna ska upplåtas i hyresrättsform och markanvisningen ska gälla längst till och med 2022-05-31.

Bland övriga ärenden:

  • Inriktningsbeslut gällande förordad infart Luleå C, Norrbotniabanan
  • Förslag att anta Avfallsplan för Luleå kommun 2021–2028
  • Upphandling entreprenadtjänster skärgården

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 19 maj 2021