Inför miljö- och byggnadsnämnden

Bygglov för ny övernattningsstuga på Junkön och nya kontorslokaler på Porsön är några av ärendena på miljö- och byggnadsnämndens dagordning den 12 maj. Totalt ska politikerna behandla 13 ärenden.

Ny övernattningsstuga på Junkön

Luleå kommun har ansökt om bygglov för en ny övernattningsstuga på Junkön, i anslutning till de två övernattningsstugorna och stugvärdsstugan som finns där sedan tidigare. Nämnden föreslås beviljar bygglov.

Övernattningsstugorna är avsedd för uthyrning till allmänheten. Området ligger nära en småbåtshamn och det finns vägar och spångar i området som ger allmänheten tillgång till strand- och hamnområdet.

Industribyggnad till Storheden

Bil Dahl Aktiebolag har ansökt om bygglov för tillbyggnader, utvändig ändring av industribyggnad, 205 parkeringsplatser samt skyltar och skyltpylon på Storheden 1:14, vid Centralvägen. Lokalerna ska bland annat användas för bilförsäljning och verkstad. Nämnden föreslås bevilja bygglov.

Nya kontorslokaler till Porsön

Diös AB vill bygga ett nytt kontorshus på fastigheten Porsön 1:423 och har ansökt om bygglov för detta.

Kontorslokalerna är avsedda för två verksamheter varav Pensionsmyndigheten är en. Vilken den andra verksamheten blir är inte klart i dagsläget. Bygglovet omfattar även 64 parkeringsplatser, cykelförvaring och avfallshus. Avdelning miljö och bygg föreslår att nämnden beviljar bygglov.

Arbetsbodar i Karlsvik

Luleå kommun kommer att påbörja projektet med att rena bottensediment i Notviksfjärden i Karlshäll med syftet att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och Bottenviken. Inom ramen för saneringsprojektet planerar kommunen att muddra och avvattna de förorenade sedimenten för att sedan lägga upp och förvara dem på land.

Med anledning av det har stadsbyggnadsförvaltningen ansökt om tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar samt upplag på fastigheten Karlsvik 1:1. Upplaget består av timmer som bärgats från fjärden och geotuber för rening av de förorenade sedimenten samt containrar. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 31 december 2026.

Läs mer om miljöprojektet Karlshäll på lulea.se

Kontakt:
Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021