Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Förslag om att tidigarelägga projekteringen inför upprustning av Porsö strand är ett av fyra ärenden som behandlas på stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 12 maj. Ett annat är en motion från (MP) som föreslår att kommunen gör en inventering av vilka gräs- och ängsytor som kan hållas högväxta och på så sätt bidra till att stärka den biologiska mångfalden.

Projektering inför upprustning av Porsö strand

Det har länge funnits önskemål bland boende och besökare om att utveckla området vid Porsö strand. Stadsbyggnadsförvaltningen vill påbörja projektering inför upprustning av Porsö strand och föreslår att nämnden beviljar 500 000 kr till projekteringen samt igångsättningstillstånd. Upprustningens totala budget är beräknad till ca 4,5 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår att projekteringen upphandlas under andra halvåret 2021 så att upprustningen kan genomföras under 2022.

Idag är Porsö strand en delvis svårframkomlig strandpromenad som löper genom skog- och ängsmark. För att öka tillgängligheten och tryggheten vill stadsbyggnadsförvaltningen bland annat förbättra, bredda och belysa promenadstråket.

Ett upprustningsförslag togs fram 2019 men investeringen prioriterades ned inför 2021 och ligger just nu utanför perioden 2021–2023. Med anledning av att arbetet med utvecklingsplan Porsön har återupptagits föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att upprustningen av Porsö strand tidigareläggs.

(MP) föreslår inventering av gräsmattor

Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion som föreslår att Luleå kommun gör en inventering av gräs- och ängsytor för att ta reda på vilka som har störst artrikedom och lämpar sig för att hållas högvuxna. Syftet är att stärka den biologiska mångfalden och därigenom skapa positiva kedjeeffekter som i sin tur ökar stadens hållbarhet.

Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar att många insekter som pollinerar växter på senare år har blivit allvarligt hotade. Parker och grönområden är en förutsättning för att kunna göra en stad hållbar och kommunen har under många år arbetat med att utöka andelen högväxande gräsytor för att gynna den biologiska mångfalden.

Den metod som föreslås i motionen, att inte klippa gräsytor för att under sensommaren inventera dem och utläsa hur hög artrikedomen är, kommer att visa på vilka ytor som bäst lämpar sig som högvuxna. Resultatet får sedan vägas mot sociala värden.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Detaljplan för Daggkåpan, Bergviken

En detaljplan som möjliggör försäljning av den före detta fritidsgården på Bergviken har tagits fram. Lokalen ingår i dag i kommunens lokalbank.

Planens huvudsakliga syfte är att ändra markanvändning för området från idrott och fritidsända­mål till centrumverksamhet, vilket skulle innebära att nya verksamheter kan bedrivas i den före detta fritidsgårdens lokaler.

Till centrumverksamhet ingår bland annat verksamheter som handel, restaurang, kontor, samlingslokal och för­eningslokaler. Bergvikens sporthall ska även fortsättningsvis använ­das för idrottsändamål.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden antar detaljplanen för fastighet Daggkåpan 1.

Fyra parker ska få namn

Namnberedningskommittén har gett förslag på namnsättning av fyra parker i kommunen. I Dalbo föreslås Dalboparken och Mossparken, på Bergviken Snöklocksparken och en park på Skurholmen föreslås heta Gömda parken. Beslut fattas i stadsbyggnadsnämnden.

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021