Ärenden till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott april

Förslaget om att Mjölkuddens bibliotek i Tunaskolan ska överlåtas till skolan och bli ett regelrätt skolbibliotek är ett av sju ärenden kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ska ta ställning till den 1 april.

Mjölkuddens bibliotek är redan nu inriktat mot barn och unga och nyttjas till övervägande del av Tunaskolans elever, lärare samt närliggande förskolor.

I praktiken innebär en överlåtelse att drift och underhåll av biblioteket i Tunaskolan går från kultur-och fritidsförvaltningen till barn-och utbildningsförvaltningen. De barn och unga som tidigare nyttjat biblioteket under skoltid kommer kunna fortsätta med det framöver. Överlämnandet av biblioteket är en del i det utvecklingsarbete folkbiblioteket har med skolan för att hitta former för elevers och lärares behov av biblioteksverksamhet anpassad till skolarbetet.

Vidare ska kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ta ställning till att förvaltningen vill säga upp hyreskontraktet för Andholmen i Råneå. Detta som ett led i att effektivisera den egna verksamheten då anläggningen är sparsamt uthyrd. Förvaltningens kostnader för Andholmen är 95 000 kronor per år och intäkten för 2019 var cirka 21 000 kronor.

Arbetsutskottet ska även ta ställning till flera fritidsbidrag, bland andra söker Luleå handikappidrottsförening verksamhetsbidrag samt bidrag för ett ridläger i sommar.

Alla ärenden ska sedan upp i kultur-och fritidsnämnden den 15 april för slutgiltigt beslut.

Kontakt: Patrik Bylin, chef kultur-och fritidsförvaltningen, 0920- 45 39 86

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021