Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 12 mars sju ärenden varav fyra igångsättningstillstånd och ett e-förslag om lekplats i Bensbyn.

Östra länken går vidare

Arbetet med Östra länken går vidare med nya delar inom etapp 4E. Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås godkänna projektbudget på 94,3 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd.

Området som berörs är baksidan av Tunaskolan via en befintlig gång- och cykelväg ner till Tunastrand där ny pumpstation ska byggas. Sedan vidare från pumpstationen via befintlig gång- och cykelväg längs Tuna- och Notviksstranden fram till Jernhusens fastighet på Notviken. Arbetet beräknas vara klart under andra halvåret 2022.

Nytt avloppssystem i Norra Sunderbyn

Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget på 2,3 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd för nytt avloppssystem i Norra Sunderbyn. Den nya lösningen innebär att spillvatten pumpas över älven till befintligt avloppsreningsverk i Avan.

Reinvesteringar av fastigheter

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna projektbudget på 25 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd för reinvesteringar i kommunala lokaler. För närvarande finns arbeten planerade i bland annat Råneskolan, Luleå Energi Arena, Pontusbadet och Kulturens hus.

Lekplats i Bensbyn

Stadsbyggnadsnämnden föreslås bifalla e-förslaget som föreslår att kommunen bygger en aktivitetsplats i Bensbyn. Stadsbyggnadsnämnden har tidigare antagit en lekplatsplan och i den finns Bensbyn upptagen som ett prioriterat område. En ny lekplats ska utredas närmare via samråd under 2022.

I lekplatsplanen är inriktningen att varje stadsdel, större bostadsområde eller by med fler än 50 barn i åldrar 0–12 år ska ha tillgång till minst en gemensam lekplats. I stadsbyggnadsnämndens investerings- och exploateringsplan finns medel avsatta för att genomföra minst en ny och/eller ombyggd lekplats per år.

Kontakt:

Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021