Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 9 mars 17 ärenden, däribland Luleå kommuns årsredovisning, försäljning av fastighet inom Kronan etapp 2 samt ett antal ansökningar om medfinansiering av projekt.

Årsredovisningen

Arbetsutskottet föreslås rekommendera kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning, inklusive koncernredovisningen för år 2019 samt att avsätta 116 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven.

Resultatutjämning och ombudgetering

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utöka nämndernas resultatutjämningsfonder med totalt ca 3,4 miljoner kronor. Resultatutjämningsfonden ger nämnden möjlighet att fördela det ekonomiska resultatet mellan olika år.

Drygt 15 miljoner kronor föreslås föras över från 2019 till 2020 års driftbudget. Vidare föreslås barn- och utbildningsnämnden få 2,5 miljoner kronor extra i kommunbidrag för 2020 för att täcka kostnader kopplade till måltidsverksamhetens nya organisation. Syftet med omorganisationen är att på lång sikt minska kostnaderna för måltidsverksamheten.

Fastighetsförsäljning på Kronan

Kommunstyrelsen förslås godkänna försäljning av fastigheten Sovsäcken 2 inom Kronan etapp 2 till Amasten Fastighets AB för byggande av flerbostadshus med ca 47 lägenheter, upplåtna som kooperativa hyresrätter. Byggnationen planeras att starta under året.

Medfinansiering av projekt

Arbetsutskottet föreslås ta beslut om att medfinansiera bland annat följande projekt:

  • 2 miljoner kronor för projektet Arenan vars syfte är att i samverkan med andra aktörer stödja grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden till egen försörjning.
  • 1,2 miljoner kronor till projektet Jag tar mig framåt som är en fortsättning av projektet Aktiva skoltransporter vars syftet är att öka barns motivation till rörelse.
  • 330 000 kronor till projektet Attraktiv industriregion för att bland annat stötta kompetensförsörjningen för små och medelstora industriföretag.

Motioner

Två motioner behandlas: Motion från KD om medaljbonus samt motion från MP om att upprätta en kommunal koldioxidbudget.

Kontaktperson:
Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens ordförande 072-725 10 24

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021