Ärenden inför socialnämndens arbetsutskott

Den 5 mars behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt elva ärenden. Bland annat satsningar på att motverka ensamhet hos äldre och att förbättra kvaliteten i vård och omsorg till demenssjuka. Dessutom fortsatta insatser och utveckling inom området psykisk hälsa.

Ensamhet hos äldre ska motverkas

Regeringen genomför en treårig satsning på stimulansmedel till kommunerna som ska användas för riktade insatser till ensamma äldre och att öka kvaliteten i vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

– Vi arbetar redan idag med att motverka ensamhet för äldre i projektet äldresupporten och nu kan vi lägga mer resurser på att hitta personer som upplever att de är ensamma, säger Lena Kruse, verksamhetschef för Hälso- och sjukvård.

Sociala gruppträffar är en viktig del i äldresupportens arbete. Under gruppträffarna diskuteras hälsa, mat och träning samtidigt som deltagarna umgås och lär känna varandra. Det handlar om både fysiska möten men också videomöten. För de som är nybörjare på internet finns även träffar som handlar om sociala medier, säkerhet på nätet och digitala bibliotekstjänster.

Höjning av kvaliteten i arbetet med demenssjuka

– Satsningen ger oss dessutom möjlighet att ytterligare utbilda vår personal i demenssjukdomar och på så sätt öka kvaliteten, menar Anna Fors, verksamhetschef inom vård och omsorg.

För Luleå kommun blir det möjligt att öka bemanningen i hemsjukvården där finns ett ökat behov framförallt i Luleå centrum. Fler undersköterskor kan också se till att hemkomst från sjukhus sker på ett tryggt sätt.

Kompetenshöjning inom området psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans kommit överens om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa.

– Nu kan vi fortsätta med de satsningar som startade förra året, bland annat kompetenshöjning inom specialpedagogik och lågaffektivt bemötande, säger Helena Muotka, områdeschef inom individ- och familjeomsorg. Under våren genomför 80 medarbetare en LTU-utbildning på 7,5 högskolepoäng, inom området.

Insatserna innebär också en kompetenshöjning inom psykiatri hos sjuksköterskor. Dessutom möjlighet att tillsammans med Region Norrbotten anordna psykiatriveckan under hösten.

– En arbetsgrupp kommer att tillsättas inom kort för att se över vilka satsningar vi har ytterligare behov av inom våra verksamhetsområden, säger Helena Muotka.

Föredragningslista till socialnämndens arbetsutskott den 5 mars

Kontakt

Lena Kruse, verksamhetschef Hälsa- och sjukvård, 0920-45 30 00
Anna Fors, verksamhetschef våd och omsorg, 0920-45 30 00
Helena Muotka, områdeschef Individ och familjeomsorg, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 augusti 2021