Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ska främja Luleås kultur-och fritidsliv, både genom egen verksamhet och samverkan med andra aktörer, organisationer och föreningar.

Nämnden ansvarar för att utveckla och förvalta kulturhistoriska miljöer i Luleå, som världsarvet Gammelstads kyrkstad.

Även drift och uthyrning av kommunens anläggningar och lokaler för kultur-fritids-och turismverksamhet ligger på kultur-och fritidsnämndens bord. Här ingår också utveckling av kommunens verksamhet i Luleå skärgård samt drift av turistcentrum.

Nämnden ska också ansvara för den konstnärliga gestaltningen av offentliga platser, bostadsområden och andra bebyggelseområden.

Dessutom ska nämnden skapa förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande inom kultur-och fritidsområdet.

Kultur-och fritidsnämnden sammanträder vanligtvis på måndagar kl 13.15 på Kulturens Hus, lokal Hägnan/Världsarvet

Till kultur- och fritidsnämndens sammanträden är allmänheten välkommen att närvara i ärenden som inte består av myndighetsutövning.

Arbetsutskottet (AU) bereder ärenden till nämnden. Arbetsutskottet sammanträder en gång per månad, vanligtvis onsdagar.

I detta reglemente regleras kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och uppgifter utöver det som sägs i kommunallagen, i andra lagar och författningar samt i gemensamma bestämmelser för Luleå kommuns nämnder.

Kultur- och fritidsnämnden har hand om följande verksamheter:

§ 1 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att främja kultur- och fritidsverksamhet genom att förverkliga kommunens övergripande mål. Detta görs dels genom att bedriva egen verksamhet, dels genom samverkan med andra aktörer, organisationer och civilsamhället.

§ 2 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utveckla och förvalta de kom- munala kulturhistoriska miljöer som ligger inom nämndens ansvarsområde samt värna om det lokala kulturarvet. Nämnden ska hyra ut anläggningar, lokaler och mötesplatser för kultur-, fritids- och turistverksamhet. Nämnden ska ansvara för driften av de kommunala kultur-, fritids- och idrottsanläggningarna samt driften och utvecklingen av kommunens verksamheter i skärgården.

§ 3 Kultur- och fritidsnämnden ska efter överenskommelse med andra nämnder svara för att administrera ansökningar och genomföra utbetalningar av bidrag till civilsamhället. Nämnden ansvara även för utvecklingen av konceptet ”en väg in”.

§ 4 Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande i frågor som ligger inom nämndens ansvarsområde och som rör utvecklingen av samhället.

§ 5 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den konstnärliga gestaltningen av kommunens byggnader, samt att vara beslutande vid konstnärlig gestaltning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden.

§ 6 Kultur- och fritidsnämnden svarar för driften av kommunens turistcentrum samt förmedling av information och marknadsföring till medborgare och besökare för de verksamheter som ligger under nämndens ansvarsområde.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
§ 7 Kultur- och fritidsnämnden ska utöver vad som framgår i detta reglemente följa det fullmäktige beslutat i styrande dokument eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra. I samband med bokslut ska nämnden redovisa hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i detta reglemente,
- genom tilldelat kommunbidrag.

§ 8 Kultur- och fritidsnämnden ska inom egna verksamheten:

 1. inom ramen för planering- och budgetarbetet utarbeta mål inom sitt verksamhetsområde och samverka för förflyttning i KF mål,
 2. se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande och effektivt sätt,
 3. följa upp, utvärdera och säkra verksamhetens kvalitet där uppföljningen ska vara både kvalitativ och kvantitativ,
 4. svara för långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten,
 5. se till att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att budget inte överskrids,
 6. inom av kommunstyrelsen bestämd tid och enligt riktlinjer, utarbeta förslag till budget som ska fastställas av kommunfullmäktige
 7. inom av kommunstyrelsen bestämd tid och enligt riktlinje, avge delårsrapport, årsredovisning och verksamhetsberättelse,
 8. med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen och verka för att, i de förslag till mål och ramar som utarbetats, en god miljö och goda levnadsbetingelser främjas i kommunen,
 9. i sitt arbete beakta miljö- och folkhälsofrågor,
 10. bidra till förverkligande av Program för Vision Luleå 2040,
 11. föra dialog och verka för ökat inflytande av allmänheten, samråda med nationella minoriteterna i frågor som berör dem,
 12. ha ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för personal med undantag för förvaltningschef,
 13. utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt verksamhetsområde enligt lag (2006:544)om kommuners och regioners åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH,
 14. anta en plan för hantering av extraordinära händelser.

§ 9 Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att:

 1. besluta om inköp och förvaltning av kommunens konstsamling,
 2. i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamling,
 3. besluta om konstnärlig gestaltning av fastigheter utifrån 1% regeln,
 4. svara för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier i enlighet med lotterilagens bestämmelser,
 5. agera kommunens remissorgan för yttrande till länsstyrelsen för bygdemedelsansökningar,
 6. med bibehållet ansvar för verksamheten ingå och avsluta överenskommelse med annan om utförande av uppgifter som ankommer på nämnden,
 7. föra kommunens talan och med bindande verkan träffa överenskommelse om avskrivning av kommunens fordran, anta ackord, ingå i förlikning och sluta annat avtal med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller annan författning eller fastställd av kommunfullmäktige,
 8. utse stipendiater och dela ut de av kommunfullmäktige fastställda kulturstipendierna.
 9. fastställa kriterier samt besluta om fördelning av bidrag till civilsamhället inom nämndens verksamhetsområde.

Har du frågor angående kultur-och fritidsnämndens protokoll eller bilagor kan du vända dig till kultur- och fritidsnämnden.

Kontakt
E-post: kulturochfritid@lulea.se
Tfn: 0920 - 45 30 00

Bra att veta
En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR) eller offentlighets- och sekretesslagen.

Sidan uppdaterades den 15 mars 2024