Foto: Luleå kommun

Ett ärendes gång

Beslutsgången i en kommun kan vara svår att överblicka. De viktigaste stegen för ett ärende ser normalt ut så här.

  1. En handling kommer in till kommunen, centralt eller till någon förvaltning. Det kan vara en skrivelse från en myndighet, en organisation eller en privatperson. Det kan också vara en motion från en fritidspolitiker.
  2. Handlingen registreras i diariet, får ett ärendenummer och blir en allmän handling.
  3. Ärendet bereds, det vill säga ett underlag för beslut tas fram, av tjänstemän som kan frågan. Om det är komplicerat kan flera förvaltningar bli inkopplade.
  4. Tjänstemännen skriver ett förslag till beslut.
  5. Politikerna i berörd nämnd diskuterar och tar beslut om ärendet.Vissa ärenden går vidare för beslut i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige.
  6. Politikernas beslut skrivs in i ett protokoll. De som berörs av beslutet får en kopia av det.
  7. Tjänstemännen ser till att beslutet genomförs.

Så här går ett möte till (nämnd/fullmäktige)

Ett sammanträde i kommunfullmäktige börjar med upprop av vilka ledamöter som är närvarande. Därefter är det dags att ta upp de ärenden som fullmäktige ska besluta om. I debatten kan alla ledamöter delta.

Nya motioner, nya medborgarförslag och nya interpellationer redovisas och behandlas först. Därefter behandlas ärenden i den turordning som de tagits upp i kungörelsen.

Fullmäktige kan besluta att ett ärende ska skjutas upp, bordläggas. Ärendet ska då tas upp i oförändrat skick vid nästa sammanträde. Ärendet kan även återremitteras. Frågan ska då utredas ytterligare innan fullmäktige fattar beslut.

För att kunna fatta beslut i ett ärende måste en majoritet av ledamöterna rösta ja till förslaget. Sedan ska beslutet genomföras. Det sker genom att det lämnas vidare till en nämnd eller ett bolag. Det är tjänstemännen på nämndens förvaltning som får i uppdrag att utföra beslutet. Politikerna i kommunfullmäktige säger vad och varför något ska göras. De anställda i kommunen säger hur det ska göras och ser till att det blir gjort.

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023