Anslag: Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-18

Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-18

Paragrafer: §§ 58-74 varav § 72 omedelbart justerad

Datum när anslaget sätts upp: 2022-05-24

Datum när anslaget tas ned: 2022-06-15

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare: Andreas Aspgren