Schackspelare på Storgatan i Luleå

Tillgänglighet

Luleå kommun vill underlätta för alla att vara med och forma Luleå, ett öppet samhälle med mångfald i alla dess former. Vi ska ha ett attraktivt centrum och bra boendealternativ för personer med funktionsnedsättning. Med en bredd i kultur och i fritidslivet ska vi ge möjlighet till ett aktivt liv för alla.

Vad är tillgänglighet?

Med tillgänglighet menar vi till exempel att alla ska kunna delta i arbetslivet efter förmåga, att alla ska kunna besöka offentliga lokaler, åka buss och få tillgång till myndigheternas information. Grundprincipen är att alla personer ska ha samma möjligheter att delta i samhället oavsett funktionsnedsättningar. 

Tillgänglighet handlar om att se alla människors lika värde. En hög grad av tillgänglighet i lokaler, information och verksamheter innebär att vi ökar delaktigheten i samhället, istället för att stänga ute grupper av människor.

Tillgänglighet handlar också om att uppvisa ett bra bemötande. Bra attityder och värderingar kan många gånger överbrygga en del av de problem som kan uppstå i otillgängliga miljöer.

Myndigheten för delaktighet har gjort en film med goda exempel kring arbetet för ökad tillgänglighet i Luleå kommun:

Nationell strategi för genomförande

Politiken kring tillgänglighet utgår från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns ett antal prioriterade politikområdenlänk till annan webbplats, bland annat arbetsmarknad, utbildning, fysisk tillgänglighet, transport och IT. I sin strategi för genomförande av funktionshinderspolitikenlänk till annan webbplats presenterar regeringen politikens inriktning och sina planerade insatser.

Bristande tillgänglighet är diskriminering

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder.

Läs mer om den nya lagen på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.länk till annan webbplats

Fler ska känna till rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

Regeringen genomför en kommunikationssatsning för att öka medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är Myndigheten för delaktighet som i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen får i uppdrag att genomföra kommunikationssatsningen, för att öka kunskaperna hos såväl allmänhet som arbetsmarknad och hos gruppen i fråga. Eftersom barn är en viktig målgrupp ska Barnombudsmannen ge expertstöd när det gäller att belysa betydelsen av barns rättigheter på området. Kommunikationssatsningen ska genomföras mellan 2015 och 2017.

Regeringen beskriver satsningen på sin webbplats.länk till annan webbplats