Smart teknik i arktisk miljö

Direktrapporter från isbanan om istjocklek, lediga sparkar eller påfyllda vedlårar. Nu testar Luleå kommun smart teknik i kallt klimat på isbanan i centrum i projektet Arctic IoT, internet of things.

Arctic IoT - Internet of things

Luleå kommun jobbar i framkant för smarta lösningar som är till direkt nytta för Luleåbor och besökare. Under projektet Arctic IoT är isbanan runt Luleå centrum i fokus. 

Genom att koppla upp saker som sparkar, vedlårar och isen mot internet kan du få information i realtid från sakerna själva. På isbanan kommer det till säsongen 2022/2023 placeras ut uppkopplade sensorer för att exempelvis:

 • Mäta isens tjocklek
 • Hålla koll på vednivån i vedlårarna
 • Signalera var lediga sparkar finns längs isbanan
 • Mäta värmen i eldstäderna för att visa vilka som är lediga
 • Se var isbanan plogas just nu

Info om projektet

IoT, internet of things, översätts på svenska till sakernas internet.

Isbanan runt Luleås centrumhalvö är en cirka 12 kilometer lång isväg för skridskoåkning, spark, jogging, promenader och utflykter i största allmänhet. En vacker vinterdag är flera tusen personer på isen, där det även finns eldstäder och vindskydd.

Valet av isbanan som objekt för projektet grundar sig i hur viktig den är för Luleå och Luleåborna, men också för att kylan möjliggör försök som inte kan utföras på andra platser. Vi får chans att testa och utvärdera hur IoT-tekniken fungerar i ett arktiskt klimat.

Luleå kommun är projektägare men projektet finansieras av IoT Sverige, Vinnovas program för innovativa IoT-projekt, och projektpartners som Luleå Tekniska Universitet, Lunet, Thingwave och Grepit.

Hur kan jag få nytta av IoT?

Att kunna nyttja arktiskt klimat och isbanan är en viktig faktor för Luleå! Det gör staden attraktiv för många och skapar goda effekter på hälsa samt välbefinnande även under årets mörka period.

Med en uppkopplad isbana kan Luleåbor, besökare näringsliv och kommun få direktinformation som kan vara till nytta på flera sätt:

 • Luleåbor och besökare kan få nytta av information om vad isbanan kan erbjuda, temperatur och vindförhållanden, antal besökare, bärighet på isen, plogningsstatus, tillgängliga sparkar eller eldstäder.
 • Utifrån ett näringslivsperspektiv finns behov av att ta del av information som kan användas för att exempelvis kunna marknadsföra platsen Luleå.
 • För Luleå kommuns del finns det behov av att exempelvis se när det är dags att fylla på ved eller tömma sopkorgar, få statistik på hur folk använder isbanan för utvärdering och vidareutveckling samt se isens bärighet för människor och fordon utifrån säkerhet och arbetsmiljö.

Hur informationen från sensorerna ska visas, exempelvis i en app eller på en webbsida, kommer också utredas under projektets gång.

About Arctic IoT in english

Luleå is an attractive winter city with an approximately 12 km long ice track around the center peninsula. The ice track is well visited on a beautiful winter day by several thousand visitors. There are opportunities for walking, kicksledging, skating which make the track an important place for health-promoting activities.

Purpose of the project

The purpose of the project is to strengthen Luleå municipality's ability to initiate, lead collaboration and implement innovative IoT solutions that create societal benefits and sustainable urban development for residents, visitors, the municipality and businesses. The purpose of the chosen theme is to gain more knowledge, ensure quality and evaluate how IoT technology works in practice in the Arctic climate.

Users

For residents and visitors, there is a need for information about, for example, what the ice track can offer, temperature and wind conditions, number of visitors, bearing capacity on the ice, plowing status, available kicksledges or fireplaces.

From a business perspective, there is a need to take part in information that can be used to, for example, be able to market the place Luleå. From a municipal perspective, there is a need to, for example, make proactive operational efforts such as refilling firewood or emptying bins.

Expected results

The result from the project is expected to be:

 • Increased knowledge of the needs of the target groups and what creates societal benefits
 • Strengthen the ability to develop and implement IoT-solutions in the public sector to create societal benefits and sustainable societies
 • Increased knowledge of how IoT sensors work in the Arctic climate
 • Tested and evaluated alternative methods that can be used for evaluation
 • Stimulated health-promoting activities
 • Exchange of knowledge and skills of the various participating parties

Fördjupad info om projektet

Luleå kommuns ambition är att vara i framkant på området ”en smart digital och uppkopplat stad” och ledande i nyttjade av tekniken i arktiskt klimat. För att lyckas med det behöver kommunen stärka sin förmåga på flera plan. Kommunen har i dagsläget påbörjat utformningen av en IoT-strategi men har ett behov av att fortsätta testa och utvärdera olika tekniska lösningar.

Projektet Arctic IoT ska stärka Luleå kommuns förmåga att initiera, leda samverkan och implementera innovativa IoT-lösningar som skapar samhällsnytta och en hållbar stadsutveckling för invånare, besökare, verksamheter och näringsliv.

Teknisk information

I projektet kommer vi att använda IoT-sensorer som specifikt utvecklas inom projekt samt färdigpaketerade från leverantör. Sensorerna kommer att placeras ut kring isbanan för olika mätningssyften. Insamlingen av information från sensorerna till central informationshantering kommer att kommunicera över både LoRaWAN och motsvarande från Telia/Tele2/Telenor för utvärdering och jämförelse av kommunikationsväg.

Mål och förväntat resultat

Målet är att aktörernas gemensamma kunnande samverkar för att arbetssätt och metoder ska etableras för behovsdrivet, inkluderande och deltagandebaserat utvecklingsarbete av IoT-lösningar i ett arktiskt klimat.

Ett förväntat resultat är att kommunen inom ramen för projektet ha genomfört en prototyp med tre olika kommunikativa tillvägagångssätt. Tekniken har testats i arktiskt klimat samt utvärderat nyttan för respektive målgrupp. Aktörerna har tillsammans utvecklat ett lämpligt arbetssätt som möjliggör att kommunen kan vara en aktiv part och leda framtida IoT satsningar. Konkreta resultat som projektet förväntas ge:

 • Ökad kunskap om behoven hos målgrupperna och vad som skapar nytta
 • för invånare/besökare, kommunal verksamhet samt näringsliv
 • Stärkt förmåga att utveckla och implementera behovsdrivna IoT-lösningar i offentlig sektor för att skapa samhällsnytta och hållbara samhällen
 • Ökad kunskap om hur IoT-sensorer fungerar i arktiskt klimat
 • Testat och utvärderat alternativa metoder som kan användas för utvärdering av framtida IoT lösningar för att skapa samhällsnytta
 • Stimulerat hälsobefrämjande aktiviteter
 • Utbyte av de olika parternas kunskap/kompetens
 • Verifiering av resultatet kommer att ske genom strukturerad utvärdering och förankras genom kommunikation och dialog med målgrupperna.

Finansiering

Projektet är finansierat dels genom IoT Sverige, Vinnovas program för innovativa IoT projekt som ska bidra till ökad samhällsnytta i offentlig sektor. Dels finansierar deltagande projektpartners som Luleå Tekniska Universitet, Lunet, Thingwave och Grepit. Dessa har också en kompetens i absolut världsklass inom IoT-området.