Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv ädelgas som kommer från naturligt förekommande radium. Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden, av dessa är cirka 450 rökare. I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter.

Vad är radon och hur påverkas vår hälsa?

När radon sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, de brukar kallas radondöttrar. Radon och radondöttrarna kan följa med inandningsluften in i lungorna. När de sönderfaller avges alfastrålning som kan orsaka skador i lungvävnaden, vilket kan leda till lungcancer.

Risken att drabbas av lungcancer ökar linjärt med halten, det vill säga ju högre radonhalt desto högre risk att utveckla lungcancer. Det finns dessutom en stark samverkanseffekt mellan radon och rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden, av dessa är cirka 450 rökare.

Vad finns det för referensvärden?

Referensvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3. Radonhalter över 200 Bq/m3 behöver åtgärdas för att motverkas hälsorisker och optimera strålskyddet.

Varför finns det radon inomhus?

Halten radon som kan finnas i inomhusluften beror av ett antal faktorer. Radon är en ädelgas som kommer från berggrunden. En del bergarter avger mer radon än andra. Hur mycket som tar sig upp genom marken beror på vad det är för jordarter. Är markens jordlager täta – till exempel lera - är det lite radon som tar sig igenom. Är istället jordlagren genomsläppliga – till exempel på en sandhed – kan mer radon röra sig genom jorden. Luleå kommun har gjort en undersökning och en karta över detta, du kan hitta dem under fliken markradonutredning nedan.

Vanliga sätt som radon kan ta sig in i ett hus är sprickor i grunden, dricksvattnet (om man har egen brunn) eller via byggnadsmaterial i huset. Faktorer som påverkar hur höga radonhalter det blir inomhus är husets ventilation, hur tätt huset är mot marken, om det finns radioaktivt byggnadsmaterial i huset.

Risken för höga halter av radon i inomhusluften är som störst på vintern. Under sommarhalvåret kan radongasen röra sig fritt genom jordlagren till luften. På vintern lägger sig tjälen som ett lock över marken. Där det finns hus är marken inte frusen och där kan radongasen fortfarande röra sig. Under vinterhalvåret blir därför halten radongas i inomhusluften större. Det är under denna period som radongasmätningar ska genomföras.

Vad kan man göra för att minska risken?

Eftersom Radon varken luktar, smakar eller syns är det första steget att genomföra en radongasmätning. Det är det enda sättet att upptäcka om radon finns i inomhusluften. Det är viktigt att använda korrekta mätmetoder och mätutrustning från ackrediterade laboratorier. Då kan man vara säker på att resultatet av mätningen går att lita på.

Genom att mäta kan man också få reda på hur radongaserna tagit sig in i huset. För att kunna vidta effektiva åtgärder är den informationen viktig att ha. Om halterna i inomhusluften är över 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas.

För småhusägare

Har du mätt radon vill vi gärna att du rapporterar in det till Miljö- och byggnadsnämnden. Du kan använda blanketten som finns nedan. Om du rapporterar in resultatet arkiveras dessa och blir en allmän handling. Det är vanligt att mäklare använder uppgifterna vid husköp.

Har du inte mätt radon men vill göra det finns mer information i länkarna nedan. Vi har också tagit fram en radonguide som du också hittar här.

Inrapporteringsblankett (pdf) Pdf, 202.5 kB.

Radonguide (pdf) Pdf, 555.8 kB.

För ägare till flerbostadshus

Det är den som äger fastigheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Nedan finns ett antal dokument du/ni kan ha användning av vid planering, mätning och inrapportering.

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar över radon kopplat till offentliga lokaler och flerbostadshus i Luleå kommun. Det innebär att vi kontrollerar om fastighetsägare har tagit sitt ansvar. Det gör vi genom att uppmana er att mäta, be er redovisa om ni har mätt radon och rapportera in resultat till miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden kan också ställa krav på fastighetsägare om det behövs.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för sin tillsyn. Avgiften blir olika stor beroende på hur mycket arbete som läggs ner på kontrollen. För att minska kostnaden är det viktigt för er att aktivt arbeta med mätningar.

Inrapporteringsblankett (pdf) Pdf, 202.5 kB.

Radonguide (pdf) Pdf, 555.8 kB.

Information till hyresgäster/bostadsrättsinnehavare (pdf) Pdf, 223.6 kB.

För ägare till offentliga lokaler

Det är den som äger en fastighet som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Nedan finns ett antal dokument du/ni kan ha användning av vid planering, mätning och inrapportering.

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar på en del av era lokaler, framförallt de som allmänheten har tillträde till, till exempel skolor och förskolor. För arbetsplatser är arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet. Det är samma referensvärde som gäller i de fall era lokaler faller under arbetsmiljöverkets tillsynsansvar.

Planering radonmätning i skola (pdf) Pdf, 240.1 kB.

Att rapportera resultat förskola (pdf) Pdf, 334.2 kB.

Att rapportera resultat skola (pdf) Pdf, 319 kB.

Radonguide (pdf) Pdf, 555.8 kB.

Mer information

Det är många myndigheter som arbetar för att skydda människor mot radon, bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket och Folkhälsomyndigheten. Swedac ackrediterar laboratorier som utför radonmätningar. Se de externa länkarna nedan för mer information.

Källa: Swedac

Nedan följer några länkar till hemsidor där du kan läsa mer om radon och hur man kan gå till väga för att förhindra uppkomst eller åtgärda befintlig radon i sin bostad.

Strålsäkerhetsmyndighetens sida om radon. Länk till annan webbplats.

Boverkets sida om att mäta radon i hus. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens sida om inomhusmiljö, radon. Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverkets råd om egen brunn. Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarnas sida om radon. Länk till annan webbplats.

Svensk Radonförening Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 24 oktober 2023