Handlingsplan för att förbättra luften i Luleå centrum

Luleå kommunfullmäktige beslutade 2015 en handlingsplan som innehåller åtgärder för att vi ska klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxidutsläpp.

Ingen av de åtgärderna kan enskilt minska kvävedioxidutsläppen så att normerna klaras utan åtgärderna behöver genomföras tillsammans.

Åtgärderna har grupperats i sex olika huvudområden.  

Beteendepåverkan

Beteendepåverkan är åtgärder som syftar till att nå ett mer hållbart resande genomom att påverka attityder och beteenden.

Genom olika aktiviteter uppmuntras invånare och arbetsplatser att välja hållbara transportmedel för sina resor eller att använda alternativ som videokonferenser och distansarbete.

Erfarenheter från andra kommuner har visat att påverkansprojekt är ett viktigt komplement till fysiska åtgärder i arbetet med att minska bilresandet.

Planering

Samhällsplanering

För att långsiktigt skapa förutsättningar för att minska trafiken i centrum är översiktsplanering, detaljplanering, bygglovsgivning, markanvisning och exploateringsavtal viktiga redskap. Att utveckla en attraktiv stadsmiljö med färre bilar är möjligt.

I detaljplaner ska yta för gående vid entréer säkerställas, liksom behoven av parkering för cykel, rullator, barnvagnar med mera.

Närhet till kollektivtrafik och huvudnät för gång och cykel ska bevakas vid lokalisering. Den nya parkeringsstrategin ska tillämpas och en trafikplan/strategi ska tas fram.

Kollektivtrafik

Åtgärder som syftar till att öka resandet och attraktiviteten för att resa kollektivt, samtidigt som luftföroreningsutsläppen ska minskas.

En förbättrad kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att få effekt av andra åtgärder som redovisas i detta åtgärdsprogram.

Biltrafik

Åtgärder som minskar biltrafikens utrymme och framkomlighetsstandard i gatunätet syftar till att mer hållbara drivmedel ska användas och därigenom förbättra luftkvalitén.

Försök med färre körfält

Ett fullskaleförsök av hur det skulle fungera att ta bort körfält på en av väl trafikerad gata i centrum och vilka effekterna på trafikflödet samt på luftmiljön studeras under avstängningen.

Tjänstefordon

Luleå kommun ansvarar för ca 350 fordon som används av olika kommunala förvaltningar som tjänstebilar, poolbilar och servicefordon. I och med den egna biogasanläggningen som kan leverera drivmedel byts fordon successivt ut till biogasfordon.

Kommunen ska vidare arbeta för att förnya bilparken med hybridbilar.

Cykeltrafik

Standardhöjande åtgärder för cyklister som strategiska planer för och hur upprustning och utbyggnad av cykelnät ska ske.

På sikt bör Kungsgatan byggas om för att ge mer plats till cyklister men tills detta är möjligt ska cykelfält målas längs gatan. Idag finns cykelbana på sträckan mellan Gammelstadsvägen och Lulsundsgatan men saknas mellan Lulsundsgatan och Södra Hamnleden.

Många cyklister upplever en förvirring över var de ska ta vägen när cykelbanan tar slut och en olust att cykla bland bilar. Syftet är att visa cyklister var de kan färdas samt att prioritera cyklisters framkomlighet.

Framkomlighet för cyklister i trafiksignaler

Att behöva stanna och trycka på en knapp för att få grönt i trafiksignaler skapar irritation och dålig framkomlighet för cyklister. Olika metoder för detektering i signalerna har testats men ingen har fungerat helt tillfredsställande.

För att förbättra framkomligheten programmeras trafiksignalerna om så att det visar grönt hela tiden för cyklisterna så länge ingen annan trafikant anländer till signalen.

Skyltning av cykelvägar

Vägvisningen för cyklister behöver kompletteras och förbättras. Varje huvudstråk har ett eget namn och en egen färg som används vid uppskyltningen. Detta behöver uppdateras och kompletteras.

Därutöver behövs komplettering med vägvisnings- och avståndsskyltar samt platsskyltar som visar var man befinner sig.

Cykelparkering i centrum och vid större målpunkter

Ytor för cykelparkering ska ställas i ordning. Cykelställ på fler platser i centrum och vid större målpunkter utanför centrum ska sättas upp. Vissa av dessa platser kommer att förses med väderskydd.

Möjlighet att skapa laddplatser för elcykel kommer att utredas. Även frekvent använda busshållplatser ska förses med cykelställ så att cyklande resenärer känner trygghet att lämna sin cykel vid busskuren.

Åtgärderna ger bättre tillgänglighet för cyklister och minskar stöldrisken. Genom att styra cykelparkeringen till vissa platser skapas också bättre ordning och framkomlighet för gående.

Kommunen kommer även att utreda möjligheten att upplåta platser för cykelparkering i kommunens parkeringshus.

Cykelplan för Luleå-Utfört

Åtgärden innebär att en cykelplan tas fram för Luleå. I planen redogörs bland annat mål för det befintliga cykelvägnätetet, cykelflöden, olycksstatistik samt uppgifter om vilka som cyklar i Luleå.

Syftet med cykelplanen är att utreda vilka åtgärder som bör göras för att förbättra för Luleås cyklister. Cykelplanen skall fungera som ett underlag för verksamhets och budgetplanering. Som planeringsunderlag är den ett hjälpmedel vid prioriteringar och ekonomiska bedömningar.

Läs cykelplanen på våra sidor om att cykla.

Parkeringar

Åtgärdsförslag som syftar till att tydliggöra var lediga parkeringsplatser finns, vilket kan minska den så kallade söktrafiken i centrala Luleå.

Parkeringsstrategi

För att säkerställa tillgången på cykelparkeringsplatser ska parkeringstal för cykel införas. Med hjälp av åtgärder som beslutas i parkeringsstrategin förväntas fler övergå till hållbara sätt att resa och därmed minskas biltrafiken i centrum.

Sidan uppdaterades den 11 juli 2022