Djurhållning, husdjur och tillsyn

Du som bedriver djurhållning eller har husdjur ansvarar för att de behandlas väl och mår bra. Du ska också se till att dina djur inte orsakar olägenheter för omkringboende eller miljön. Som djurhållare och verksamhetsutövare ansvarar du för att gällande lagstiftning efterlevs. På den här sidan får du veta mer om olika frågor kring husdjur och djurhållning.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har ansvaret för att djur sköts på ett bra sätt. Så om du till exempel misstänker att något djur far illa så ska du kontakta länsstyrelsen.

Avdelning miljö och bygg på Luleå kommun bedriver miljötillsyn hos djurhållare och tittar då på områden som avfallshantering, kemikalie-, urin- och gödselhantering.

Miljö och bygg är även tillsynsmyndighet vid tillfällen då djur kan störa människor, genom till exempel skällande, luktstörningar och liknande .

Det krävs särskilt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får och svin eller pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Observera att höns och tupp, som vistas utomhus, inte räknas som sällskapsdjur.

Anledningen till att det krävs tillstånd är att det i vissa fall kan bli besvär för omkringboende som störs av djuren ifråga.

För hållande av högst fem höns krävs inget tillstånd. Observera, att för en tupp krävs det alltid tillstånd, inom område med detaljplan.  

Sök tillstånd genom att fylla i blanketten nedan.

Att ha hund eller katt innebär en hel del ansvar och hänsynstagande. Som hund- eller kattägare är du alltid ansvarig för det som djuret gör och därför ska du ha tillsyn över din hund eller katt så att den inte orsakar skada eller obehag för andra. På så sätt skyddar du också din hund eller katt mot sjukdomar eller skador och undviker klagomål från dina grannar.

Enligt miljöbalken, Sveriges miljölagstiftning, ska djur som hålls i fångenskap skötas på sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Miljö och bygg är tillsynsmyndighet vid tillfällen då djur kan störa människor, genom till exempel skällande, luktstörningar och liknande. Vill du lämna ett klagomål kring någons husdjur ska du använda dig av e-tjänsten nedan.

Var måste hundar vara kopplade hela året?

 • Inom Luleå centrum
 • På förskole-och skolgårdar då dessa är tillgängliga för allmänheten
 • På lekplatser
 • På belysta motionsspår
 • På allmänna idrottsplatser som är inhägnade och inte upplåtna för hundaktiviteter
 • På försäljningsplats medan torghandel pågår
 • På platser som kommunen jämställt med offentlig plats.

Föreskriften gäller för:

 • hundens ägare
 • den som tar hand om en hund för underhåll eller nyttjande
 • den som tillfälligt tar hand om en hund.

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund till synskadad person eller polishund i tjänst eller för service- och signalhund.

Varför och var måste jag plocka upp efter min hund?

När snön smälter märker vi att hundbajset börjar komma fram längs trottoarer, gång- och cykelvägar och i parkerna. Trots att de allra flesta hundägare plockar upp efter sina djur så ställer detta fenomen årligen till stora besvär för fotgängare och cyklister och orsakar också risker med förorenade vattendrag.

Det finns cirka 700 skräpkorgar runt om i Luleå där vi kan kasta våra använda hundbajspåsar. Det kan även sitta ett klistermärke på husägares kärl för brännbart som talar om att de tillåter att du slänger din hundbajspåse där. Släng dock inte i privata tunnor som saknar det märket. Ser du en hundägare som inte har någon bajspåse så erbjud en av dina egna påsar. 

I Luleås lokala ordningsföreskrifter står det att vi alltid ska plocka upp efter vår hund inom följande detaljplanelagda områden:

Luleå tätort

 • Innerstaden, Norra Bergnäset, Villastaden, Bergstaden, Trolleberg, Trollheden, Trollnäs,
 • Mjölkudden, Notviken, Östermalm, Bergviken, Kallkällan, Klintbacken, Porsön, Björkskatan,
 • Lulsundet, Kronan, Malmudden, Östra- och Västra Skurholmen, Fridhem, Lövskataheden,
 • Svartöstaden, Örnäset, Bredviken, Lerbäcken, Burströmska gärdan, Karlsvik och Hertsön.

Gammelstad tätort

 • Stadsön, Ektjärn, Öhemmanet och Kyrkbyn

Råneå tätort

 • Tallheden, Västibyn, Centrala byn, Östra byn, Norra byn, Sundet, Hägnanheden
  och Holmen.

Övrigt

 • Södra Sunderbyn, Alvik, Antnäs, Bensbyn, Bälinge, Måttsund, Rutvik, Klöverträsk,
 • Persön, Sundom, Jämtön och Niemisel.

Utanför dessa områden ska vi alltid plocka upp på gång- och cykelbanor.

Får man ta med sig en hund eller en katt in på en restaurang?

Tamdjur, till exempel hundar eller katter får inte ha tillträde till utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. De bör heller inte ha tillträde till andra platser som är av hygienisk betydelse för verksamheten, till exempel omklädningsrum och diskrum.

Företagaren som äger verksamheten avgör om hundar och andra tamdjur ska ha tillträde till delar av lokalen där livsmedel inte bereds, hanteras eller lagras, till exempel matsalen i restaurang.

Enligt livsmedelsverkets vägledning till hygien bör funktionshindrad person få medföra ledarhund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och i vissa delar av en butik, under förutsättning att detta inte medför risk att livsmedlen förorenas.

Vem kontaktar jag om jag får problem med min eller någon annans hund eller katt?

Om du känner dig störd av någons hund eller katt är det oftast bäst att direkt kontakta djurets ägare och berätta om problemen du upplever. När det gäller övriga frågor kan du följa den här listan för att se vart du skall vända dig.

 • Avlivning
  Kontakta veterinär
 • Djurskydd
  Kontakta länsstyrelsen, Polisen eller veterinär
 • ID-märkning
  Kontakta veterinär
 • Kastrering
  Kontakta veterinär
 • Klagomål på hund eller katt
  Kontakta fastighetsägaren eller avdelning miljö och bygg, Luleå kommun
 • Bortsprungen hund
  Kontakta Polisen
 • Någon som inte plockar upp efter sin hund
  Kontakta Polisen
 • Lösspringande hund inom förbudsområde
  Kontakta Polisen

Kontaktuppgifter

 • Luleå kommun: 0920-45 30 00
 • Länsstyrelsen: 010-225 50 00
 • Polisen: 114 14

Vill du gräva ner en död häst eller något annat sällskapsdjur på en fastighet så krävs det att du gör en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden och sedan följer anvisningen som du får från miljö- och byggnadsnämnden efter anmälan. Du gör en begäran om en anvisning genom att antingen använda e-tjänsten nedan eller ringa till Luleå kommun på 0920-45 30 00 och be om att bli kopplad till miljösektionen.

Handläggning

Då din begäran om anvisning för nedgrävning av död häst/sällskapsdjur kommit in till miljö och bygg registreras den och delas ut till en handläggare. Om anmälan behöver kompletteras så kommer vi att kontakta dig. Du kommer att få ett beslut på din begäran. Du har rätt att överklaga beslutet.

Avgift

Miljö och bygg tar betalt för sin handläggning. Timavgiften är 1 250 kr (år 2024). Det betyder att avgiftens storlek kan komma att variera. Nedsättning av avgiften kan göras med anledning av särskilda skäl eller med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.

Övrigt att tänka på

Djuret måste grävas ned på sådant djup att rovdjur hindras från att komma åt det. Vanligtvis behöver graven vara så djup att djuret kan täckas med minst 1,5 meter jord. Detta betyder ofta att man måste ha tillgång till en grävmaskin.

Tänk också på att avståndet till högsta grundvattennivå behöver vara minst 1 meter från botten på graven. En plats där marken är naturligt torr är att föredra.

Tycker du det är roligt att mata fåglarna vid ditt boende? Här kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på om du vill hjälpa fåglarna att hitta mat under vintern samt för att undvika olägenhet för människor.

Mata inte sorkar, möss och råttor

Risken med att mata fåglar i närheten av ditt boende är dock att du kan få djur som sorkar, möss och numera även råttor på regelbundet besök. För att minska risken kan du öka avståndet till fågelbordet en aning. Att räfsa bort sådant som hamnat på marken är ett måste för att slippa få ovälkommet besök.

Ge fåglarna rätt sorts mat

Det är viktigt att man ger fåglarna rätt typ av mat för att ge dem den bästa förutsättningen att klara vintern. Små fåglar behöver mycket fett och kolhydrater, därför passar frön och talg utmärkt. Vissa fåglar är ganska kräsna och ratar många frösorter men solrosfrön är en favorit för de flesta. Om du väljer att mata med skalade solrosfrön så blir det dessutom inga fröskal nedanför fågelmataren.

Ha en god hygien för fåglarnas och din egen skull

Rengör fågelbordet regelbundet för att undvika spridning av sjukdomar som salmonella via fågelbajs. Det är extra viktigt om ditt fågelbord är av sådant slag där fåglarna kan promenera omkring i maten. Kom ihåg att tvätta dina egna händer efter att du gjort det för att minimera risken för dig själv.

Matning av fåglar vid flerbostadshus

För att undvika problem med att fåglar som till exempel duvor som förorenar fasaden på flerbostadshus är rådet att inte mata fåglar direkt från lägenheterna i flerbostadshus.

Fastighetsägarens skyldigheter

Lagstiftningen säger att företeelser, som att mata fåglar är tillåtet om det sker utan olägenhet för människor eller miljön.

Om det blir klagomål, till exempel på fågelmatning vid ett flerbostadshus så kan avdelning miljö- och bygg ställa krav på åtgärder av fastighetsägaren då miljöbalken uppger att bostäder skall uppfylla vissa krav när det gäller till exempel höga ljudnivåer, som till exempel måsskrik.

Fastighetsägaren har rätt att bestämma vad som gäller för fågelmatning på sin fastighet förutsatt att det inte leder till olägenheter för närboende.

Sidan uppdaterades den 18 januari 2024