Kulturhistorisk bedömning

I Luleå finns många byggnader med ett kulturhistoriskt värde. De är en viktig del av vårt kulturarv och berättar något om det historiska Luleå. De kulturhistoriska byggnaderna kan du läsa mer om i klassificeringskartan.

Inventeringen resulterade i en bedömning av Luleås kulturmiljöer och innebär att kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan ingå i tre olika bedömningsgrupper. Genom sammanvägda komponenter bestående bland annat av anmärkningsvärda byggnadsdetaljer, värderingar och hur välbevarad byggnaden är i förhållande till ursprunget delas de in i särskilt kulturhistoriskt intressant, kulturhistoriskt intressant och tidstypiskt. Syftet är att få ett kunskapsunderlag som används i kommunens förvaltningar bland annat i frågor om detaljplanering och bygglovsprövning. 

De tre bedömningsgrupperna är:

Särskilt kulturhistoriskt intressant (röd) innebär att bebyggelsen och miljön berättar något om stadens historia och utveckling där den har ett sådant kulturhistoriskt värde att den är omistlig för Luleå kommun. Byggnaden/bebyggelsen och dess miljö är välbevarad och har flera detaljer eller byggnadselement i ursprungligt skick typiska för sin arkitektoniska tidsepok. Byggnadens tidstypiska detaljer kan upplevas med omsorg om hantverket och material. Vidare har den en stark och tydlig karaktär- kanske även i en förändrad miljö- väl synlig i gaturum och siktlinjer. I den här gruppen kan det finnas byggnader som har utbytta detaljer men gjorda på ett varsamt sätt eller i mindre omfattning. Objekten i den här gruppen är representativa utifrån sin lokala och/eller regionala anknytning och kanske till och med sällsynta med bland annat höga samhällshistoriska-, kontinuitets- och identitetsvärden.

Kulturhistoriskt intressant (blå) innebär att byggnaden har en stark och tydlig karaktär med komponenter och detaljer typiska för sin arkitektoniska tidsepok. Byggnaden/byggnaderna är representanter för sin tidsperiod och symboler för stil, ideal och tillkomstperiod. Vidare förstärker den gatubilden där dess volymer och skala är viktiga men också för kulturmiljön som helhet. I den här gruppen kan det finnas byggnader som förändrats/förvanskats något men bibehållit karaktären som helhet. Objekten i den här gruppen kan vara lokalt representativa med bland annat höga samhällshistoriska-, kontinuitets- och identitetsvärden.

Tidstypisk (gul) klassning innebär att byggnaden har en stark och tydlig karaktär med komponenter och detaljer typiska för sin arkitektoniska tidsepok. Den kan också ha en framträdande plats i miljön eller gaturummet. I denna grupp kan det finnas byggnader som förvanskats men har kvar i mindre omfattning något av dess ursprungliga karaktär och arkitektoniska element.

De klassificerade byggnaderna kan ses på kommunkartan, och många av de ”nu” identifierade och klassificerade kan ses med bild och kort kommentar med hjälp av musmarkören.

Vill du läsa mer om byggnader och miljöer, se i menyn.

Klickbar kartbild som leder till kartlagret med inmarkerade kulturhistoriska byggnader

Klickar du på bilden kommer du till kartan

Sidan uppdaterades den 13 april 2023