Enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser och i lokaler

Har du upptäckt hinder när du rör dig i publika lokaler eller rör dig ute på stan? Hinder mot tillgänglighet i offentliga lokaler och på allmänna platser som är enkla att åtgärda ska alltid avhjälpas. Alltså mindre saker som kan åtgärdas utan större kostnad och tid. Det är viktigt att vi hjälps åt så att Luleå fungerar för alla!

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

I Plan- och bygglagen ställs tydliga krav på tillgänglighet i en befintlig byggnation. Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i publika lokaler. Exempel på publika lokaler är affärer, sport och simhallar, restauranger, teatrar, biografer och apotek. När det gäller allmänna platser anges vägar, gator, torg och parker.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder

 • Installera dörrautomatik om tung dörr/dörrar
 • Höga trösklar
 • Sätta upp kontrastmarkeringar och bristande varningsmarkering
 • Bristfällig skyltning
 • Fixa bättre belysning
 • Sätta upp ledstänger i trapp eller ramp om sådan saknas
 • Åtgärda ljudmiljö inomhus
 • Åtgärda dålig eller felaktig placering av fastinredning
 • Anordna en parkeringsplats för funktionshindrade (HKP)
 • Förbättra lekplatser

Detta anses normalt inte vara ett enkelt avhjälpt hinder

 • Installera hiss
 • Bygga om en toalett till en rullstolstoalett (RWC)

Vem ska avhjälpa ett hinder

Har du nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och upplever du att du har problem med att orientera dig eller har svårigheter att ta dig fram med tillexempel rullstol eller rullator i offentliga lokaler eller på allmänna platser? I de flesta fall är det fastighetsägaren (kommunen eller privat) som ska avhjälpa hindret. En verksamhetsutövare som hyr en lokal dit allmänheten har tillträde ansvarar för att åtgärda hinder som är enkelt att avhjälpa.

Vad händer om hindret inte åtgärdas?

Om byggnadsnämnden får en anmälan om ett hinder i den bebyggda miljön som anses vara ett enkelt avhjälpt hinder kan byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren- eller byggnadsägare att undanröja hindret.

Vill du anmäla ett hinder?

Gör en anmälan via e-tjänst till Luleå Kommun om du upptäcker något som du anser vara ett enkelt avhjälpt hinder i den bebyggda miljön. Bifoga gärna foton.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder på Boverkets hemsida

Sidan uppdaterades den 20 maj 2024