Majbrasor

Under Valborgsmässofirande samlas vi gärna kring värmande eldar. Den traditionen tycker också vi är trevlig, men vi vill upplysa om de nya reglerna för majbrasor som kräver sökt dispens från och med januari 2024.

Dispens krävs från 2024

För dig som vill anordna en majbrasa på Valborgsmässoafton så är det möjligt att söka dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall.

Mailas till miljobygg@lulea.se. Dispensen gäller endast för det datum du sökt för.
Läs mer under ”Att tänka på innan du ansöker” innan du skickar in din ansökan.

Avgift

För handläggningen av en dispensansökan tar miljö- och byggavdelningen ut en avgift på cirka en timme baserad på timavgift utifrån gällande taxa. Nuvarande timavgift hittar du på www.lulea.se Länk till annan webbplats., sök på ”Miljö- och byggnadsnämndens taxor”.

Att tänka på innan du ansöker

 • Observera att du kan behöva anmäla eller söka tillstånd från polisen för att anordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Du hittar mer information på polisens hemsida www.polisen.se Länk till annan webbplats., sök på ”Anordna arrangemang”.

 • Observera att du alltid behöver markägarens tillstånd.

 • Från och med den 1 januari 2024 ska den som arrangerar en offentlig tillställning utomhus där besökare producerar förpackningsavfall via någon form av mat- eller dryckesservering ge besökarna möjlighet att sortera ut förpackningsavfallet. Generellt bör det finnas åtminstone möjlighet att lämna utsorterade pappers- och plastförpackningar, matavfall samt returburkar.

 • Tänk på att skydda fåglar och andra smådjur, till exempel igelkottar som är en rödlistad art enligt SLU:s utredningar, se www.artdatabanken.se Länk till annan webbplats.. Gör i ordning majbrasan så sent som möjligt för att minska risken för att djur bosätter sig i den. Du behöver säkerställa att inga smådjur har sökt skydd i högen. Detta gör du bäst genom att flytta på den samma dag som brasan ska tändas. Om det av någon anledning inte är möjligt behöver du lyfta upp och noga kontrollera att inga djur har gömt sig i riset/högen. Leta igenom högen noggrant, tänk på att många djur har som instinkt att trycka vid fara, dvs. de kryper ihop och ligger stilla.

Att tänka på när du eldar en majbrasa

 • En ansvarig person ska utses för varje brasa. Den personen ansvarar för att majbrasan och grilleldar inte orsakar annan brand än vad de är avsedda för under bränningen. Den ansvarige ska även se till att majbrasan och grilleldar är släckta och att platsen är uppstädad efter firandets slut.

 • Eldarna ska aldrig lämnas obevakade. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.

 • Majbrasan ska placeras på okänslig mark som grus eller naturjord. Den får inte anläggas på asfaltytor, stenhällar, gräsmattor eller så att den kan spridas till exempelvis omgivande gräs eller byggnader.

 • Avståndet till byggnader bör vara minst 25-50 meter beroende på brasans storlek. Det är dock viktigt att göra en bedömning av avstånd baserat på risker, närliggande bebyggelse, topografi och vindriktning.

 • Brasan får inte placeras under eller i närheten av tele- eller kraftledningar.

 • Placera inte heller brasan så nära bebyggelse och vägar så att röken orsakar olägenheter.

 • Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Ni bör därför ta bort allt brännbart material på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant.

 • Materialet till brasan ska vara kvistar, ris, buskar eller annat lämpligt material. Det är inte tillåtet att elda hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, spillolja, däck och dylikt.

 • Tänd brasan med t. ex träull, tändvätska eller diesel. Använd aldrig bensin för att tända majbrasan. Bensin förångas snabbt och då bensingaserna antänds kan branden få ett explosionsartat förlopp. Det är olämpligt och mycket farligt att slänga på bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor i elden.

 • Lämplig släckutrustning ska finnas tillgänglig, t ex strilkannor eller hinkar med vatten och krattor.

 • Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.

Läs mer

Sidan uppdaterades den 23 april 2024