vision och mål

Övergripande mål till 2040

De övergripande målen till 2040 beslutades av kommunfullmäktige i april 2019. Med ett beslut i september 2021 ändrades målåret till 2040 från tidigare 2050.

Syftet med målen är att göra den hållbara utvecklingen enligt visionen tydligare samt att visa hur våra långsiktiga mål förhåller sig till de globala målen i Agenda 2030.

Målet syftar till att ge förutsättningar för jämlika livsvillkor, god hälsa och livskvalitet för alla genom att uppmärksamma olika villkor avseende kön, ålder, grupper och geografiska områden.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas av:

 • Skillnaderna i socioekonomiska förutsättningar som visar på ojämlika livs- och uppväxtvillkor
 • Hushållens försämrade ekonomi slår hårt mot redan socioekonomisk svaga grupper
 • Ökad psykisk ohälsa, särskilt bland unga kvinnor
 • Kraven på snabba beslut riskerar att nedprioritera ett långsiktigt främjande och förebyggande arbete
 • Ökningen av ofrivillig ensamhet, särskilt bland äldre och människor med funktionsnedsättning
 • Ojämställd löneutveckling och ojämställt uttag av dagar för föräldraledighet och vård av barn

Målet syftar till att ge förutsättningar för delaktighet, jämställd representation och bidra till tillit i samhället och till andra.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas av:

 • Dialogerna med medborgare som når brett och till olika grupper trots krav på snabba beslut
 • Polariserande grundläggande värderingar, minskad öppenhet och rädsla för det annorlunda
 • Extrema åsikter är mer synliga och spridda, ökad nationalism och populism
 • Hot och hat som påverkar viljan att ta politiska uppdrag, särskilt utsatta är kvinnorna
 • Upplevelsen hos unga och vuxna att det är svårt att påverka
 • Attityder och beteenden som hotar mänskliga rättigheter
 • Organiserad brottslighet som utnyttjar välfärdssystemen

Målet syftar till att ge jämlika förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och öka möjligheterna att utöva och delta i aktiviteter men också i ett brett utbud av evenemang.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas av:

 • Barn och unga som rör sig allt mindre på sin fritid
 • Minskat intresse av att engagera sig i föreningslivet
 • Stillasittande som ökar både bland barn och vuxna med risker för hälsan
 • Kultur- och fritidsaktiviteter som inte når nya grupper
 • Evenemang som blir dyrare och dyrare att delta på

Målet syftar till att ge förutsättningar för bevarad och återetablerad biologisk mångfald, utvecklade ekosystemtjänster samt förstärka möjligheterna att vara i naturen.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas av:

 • Minskning av pollinerande insekter
 • Överutnyttjade naturresurser med skogsbruk, fiske, jordbruk
 • Ökade anspråk på skogen som råvara inom olika områden
 • Ökade markanspråk till följd av tillväxt, förtätning och nya verksamheter
 • Minskade statliga medel för biologisk mångfald
 • Spridning av invasiva främmande arter
 • Klimatförändringar som medför att växtzoner förskjuts och ändrar årstidsdynamiken

Målet syftar till att nå klimatneutralitet genom effektivare användning av energi, ökad andel av förnybara bränslen och egen produktion av förnybar energi.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas av:

 • Minskade utsläpp i den takt som krävs för att inte bidra till en temperaturökning på mer än 1,5 grader
 • Ökat tryck på att öka energiförsörjningen av el
 • Fler konflikter kring etableringar för energiproduktion
 • Åtgärder för utsläppsminskningar uppfattas som omöjliga och dyra
 • Begränsad rådighet att kunna påverka utsläpp från Luleåbornas konsumtions- och beteendemönster och de aktörer som står för de största utsläppen
 • Kraftigt ökad energianvändning som en följd av de industrisatsningar som planeras
 • Hantera anpassningen till ett förändrat klimat i den takt som krävs

Målet syftar till att nå bostadsområden för 100 0000 invånare, områden med trygghet, närhet till service och skola samt med en tillgänglighet för alla.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas av:

 • Få mötesplatser i bostadsområdena som främjar gemenskap och trygghet
 • Minskat intresse att engagera sig i sitt bostadsområde
 • Gängkriminalitet som påverkar tryggheten för alla i grannskapet
 • Brister i samhällsservice i områden med socioekonomiska utmaningar
 • Tröghet i bokedjan för äldre, underlätta flytt
 • Oro att vistas utomhus på kvällen, särskilt bland kvinnor
 • Högre kostnader för boende drabbar unga och ekonomiskt svagare grupper
 • Risken för ökad bostadssegregation som skapar sociala barriärer

Målet syftar till att ge förutsättningar för hållbarare konsumtionsmönster som leder till en effektivare användning av resurser och en minskad miljöpåverkan.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas av:

 • Uppnådda vinster i resurseffektivitet försvinner vid ökat nyttjande
 • Svårigheter att återvinna insamlat materialet
 • Jordbrukets minskande lönsamhet och nedläggningar av verksamhet
 • Exploateringar på bra jordbruksmark
 • En ökande internethandel som ökar transportbehovet

Målet syftar till att ge förutsättningar för innovation vilket förutsätter kompetens att ställa om och utveckla nya branscher, verksamhetsområden och arbetssätt.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas av:

 • Utvecklingen av digitala tjänster som har ökat användningen av olika resurser
 • Ökande krav på service kräver tid för utveckling och innovation,
 • AI-tjänster som motverkar mänskliga rättigheter, inkludering och jämställdhet
 • Fler automatiserade arbetsuppgifter
 • Digitalisering som ger ett utanförskap
 • En innovationskultur som inte utvecklas tillräckligt snabbt
 • Små och medelstora företag som saknar förutsättningar för innovation och digitalisering

Målet syftar till att nå en hög kunskapsnivå och att ge möjligheter till praktik och validering av kompetens för att klara av att öka befolkningen till 100 000 invånare.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas av:

 • Hitta rätt kompetens, det är svårt att rekrytera personal
 • Ökande behov av personal inom välfärdstjänster
 • Industrins gröna omställning skapar arbetstillfällen framför allt i traditionellt mansdominerande branscher
 • Ökad konkurrens om mark och resurser
 • Skillnader i kvalitet och resultat bland skolor och förskolor
 • Bristande möjligheter för vuxna att utbilda sig för en arbetsmarknad där jobben finns
 • En för långsam ökning av inflyttning
 • Risk för ökad ekonomisk brottslighet

Uppföljning

Uppfyllelse av målen följs med hjälp av flera indikatorer till varje övergripande mål. Syftet med indikatorerna är att visa om vi har framgång eller inte. När indikatorerna analyseras ska skillnader för ålder, kön, grupp och geografiskt område granskas. Indikatorerna uppdateras när data finns, minst fyra gånger per år. Alla indikatorer redovisas på hemsidan och varje år i november gör vi en sammanfattande rapport.

Med stöd av indikatorerna gör tjänstepersoner en analys av möjligheten att nå målet år 2040.

Målens förhållande till Agenda 2030

Våra övergripande mål till 2040 har också syftet att visa hur vi förhåller oss till de globala målen i Agenda 2030. Bilden nedan visar hur förhållandet ser ut.

Målens kopplingar till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030

Sidan uppdaterades den 28 november 2023