Praktiska frågor

Svar på vanliga gymnasiefrågor sorterat efter en A-Ö-lista.

Ansöka till gymnasiet

Extra anpassning

Enligt Skollagen har eleven rätt till extra anpassningar om det finns risk att eleven inte når kunskapskraven. Extra anpassningar kan till exempel vara: extra tydliga instruktioner, förlängd provtid, hjälp att förstå texter, stöd att sätta ingång arbete, digital teknik med anpassade programvaror eller anpassade läromedel. Skolan behöver inte skriva ett åtgärdsprogram för extra anpassningar.

Diskriminering

Varje skolenhet i Luleå gymnasieskola har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen revideras en gång per år och ska innehålla aktiva förebyggande och främjande åtgärder. Vill du som privatperson ta del av planen för en viss enhet kontakta skolhandläggare som du når via kommunens växel.

Om skolan får kännedom om pågående kränkningar, trakasserier eller kränkande behandling ska det utredas i systemet Stella. Elevhälsan i gymnasieskolan har tagit fram stödmaterial för arbetet med utredning och åtgärder.

Droger

Skolan har ett ansvar att motverka alkohol- och narkotikamissbruk samt doping. Man får inte inneha, sälja eller använda inom skolans verksamhet. Det är inte tillåtet att vara på skolan berusad eller påverkad.

Vid misstanke/upptäckt av drogmissbruk hos elev kontaktar skolans personal elevens vårdnadshavare.

  • Om en drogpåverkad elev vistas på skolan tillkallas polis. Vid akut fara för elevens hälsotillstånd tillkallas ambulans.
  • Om elev ertappas med att inneha, langa eller sälja alkohol, narkotika och/eller dopingpreparat gör rektor en polisanmälan.
  • Om personal bedömer att eleven utsätter sig för fara på grund av alkohol eller narkotika görs anmälan till socialförvaltningen.

Allt ovanstående gäller även för myndig elev. Vårdnadshavare kontaktas om eleven medger det.

Hela handlingsplanen finns tillgänglig för skolpersonal via Teams. Vill du som privatperson ta del av planen kontakta skolhandläggare som du når via kommunens växel.

Känner du oro för dig själv eller någon annan när det kommer till droger, doping eller alkohol?

Elevhälsan nås via kommunens växel 0920-45 30 00, Socialförvaltningen 0920-45 30 00 Föräldrasupporten 0920-45 45 20, eller skicka ett mejl till foraldrasupporten@lulea.se. Polisen nås via 114 14.

Frånvaro

Frånvaro meddelas i lärplattformen. För ungdomar under 18 år registrerar vårdnadshavare. Myndig elev registrerar själv.

Skolan följer upp alla elevers frånvaro. Elever som har mycket frånvaro, oavsett om den är giltig (anmäld) eller inte, kan kallas till samtal med mentor och/eller elevhälsa för att reda ut varför eleven inte är i skolan. Målet är att alla elever ska vilja/kunna vara i skolan. Upprepad ogiltig frånvaro kan leda till indraget studiestöd.

Fusk

Elever som fuskar får en skriftlig varning av rektor. Fusk är att plagiera, ta hjälp av andra under examinationer, använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt manipulera resultat. Om fusk upprepas kan eleven tillfälligt stängas av från utbildningen.

Vill du som privatperson ta del av skolans policy och rutin mot fusk, kontakta skolhandläggare som du når via kommunens växel. Skolans personal hittar policyn på Teams.

Försäkring

Kontaktinformation

För att komma i kontakt med medarbetare i gymnasiet hänvisar vi dig till vårt kundcenter på telefon 0920-45 30 00. Kundcentret är öppet helgfria vardagar 08.00–17.00.

Kränkning

Se information under diskriminering.

Mobbning

Se information under diskriminering.

Parkering

Prövning

En elev i gymnasieskolan får under sin utbildningstid gratis göra prövning i kurser som ingår i den individuella studieplanen (även gymnasiearbete) om eleven inte redan fått betyg i kursen eller om eleven fått betyget F. Även elever utanför gymnasieskolan kan göra prövning, mot en avgift på 500 kronor.

Elever ansöker om prövning via studie- och yrkesvägledare. Rektor beslut om prövning ges eller inte.

Prövning är lika med självstudier, men elever ska få tydlig information om vad prövningen innehåller samt kunskapskraven. Elever ska också få träffa en handledare minst en gång under prövningstiden.

Vill du som privatperson ta del av skolans policy för prövning, kontakta skolhandläggare som du når via kommunens växel. Skolpersonal hittar policyn på teams.

Rökning

Skolan har en handlingsplan för rökfri gymnasieby. Målet är att hela skolområdet ska vara rökfritt och att antalet elever som använder tobak ska minska. Handlingsplanen innefattar en rad aktiviteter som skolan ska göra under ett läsår. Planen finns tillgänglig för skolpersonal via Teams. Vill du som privatperson ta del av planen, kontakta skolhandläggare som du når via kommunens växel.

Elever som vill sluta röka eller snusa kan få stöd av skolsköterska.

Studieekonomi: Inackorderingstillägg och resebidrag

Inackorderingstillägg och resebidrag är en del av hemkommunens ekonomiska stöd till elever i samband med skolgång.

Särskilt stöd

Om eleven efter extra anpassningar ändå riskerar att inte nå kunskapskraven, eller har andra svårigheter i sin skolsituation, ska det anmälas till rektor. Rektor utreder i samråd med Elevhälsa om eleven behöver särskilt stöd. Om särskilt stöd behövs får eleven ett åtgärdsprogram. Elev och vårdnadshavare ska få möjlighet att delta när det skrivs. I åtgärdsprogrammet står vilket stöd eleven behöver, hur det ska ges, när åtgärderna ska följas upp samt vem som ansvarar för uppföljning.

Åtgärdsprogram

Se information under särskilt stöd.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023