Detaljplaner och bostäder på utskottet

Politikerna i samhällsbyggnadsutskottet behandlade idag tio ärenden. Bland annat ställde de sig bakom beslutet att riva en förskola på Skurholmen för att bygga gruppbostäder.

Socialförvaltningen har stort behov av fler gruppbostäder och planerar för två gruppbostäder på Skurholmen, fastigheten Inspektören 2 som tidigare användes som förskola. Byggnaden är i stort investeringsbehov och förslaget är att den rivs för att kunna bygga två gruppbostäder. Utskottet ställde sig bakom förslaget.

Detaljplan för Hajen 10 och 11

Samhällsbyggnadsutskottet ställde sig bakom förslaget om en ny detaljplan för två bilhallar. Via kommunens byggdialog har ett förslag inkommit att bygga två bilhallar i en byggnad med en till två våningar samt ett kontorshus i upp till elva våningar. Kvarteret Hajen ligger inom Stadsviken som enligt översiktsplanen ska omvandlas till en tätbebyggd stadsdel med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Utskottet biföll förslaget att förutsättningarna till detta ska prövas genom att ett förslag till ny detaljplan.

Yttrande till havsplanen

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett samrådsförslag om nya eller ändrade områden för energiutvinning i Bottniska Viken, Östersjön och Västerhavet. Regeringsuppdraget till detta går ut på att möjliggöra för ytterligare 90 terawattimmar elproduktion till havs utöver den planering som finns i de nuvarande havsplanerna. I kommunens översiktsplan finns idag inga områden för vindkraftpark utpekade. Kommunen ser positiv på utvecklingen av en ökad energiproduktion till havs så länge totalförsvarets och sjöfartens intressen inte riskerar att påverkas negativt. Utskottet ställde sig bakom detta yttrande.

Bostadsbyggande stannat av

Samhällsbyggnadsutskottet informerades om läget inom bostadsbyggande. Lågkonjunktur, hög inflation, höga räntor, osäkra leverantörskedjor samt att kostnader har gått upp med 30 procent har gjort att bostadsbyggandet har stannat av. Kommunen har löpande dialog med olika aktörer för att kunna vara beredd när förutsättningarna är bättre.

- Just nu är det väldigt svårt för aktörerna att få ihop kalkylerna. Det är bra att det diskuteras olika lösningar, det är viktigt att skaffa sig en bra position när det väl vänder. För att klara av samhällsomställningen behöver vi bygga bostäder, förklarar kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Bland förslagen nämns en agil planeringsstrategi, nya riskdelningsmodeller samt översyn av hyresmodellens uppbyggnad. Luleå är också delaktiga på nationell nivå att synliggöra och utveckla bostadsbyggandet.

Fokus på fler bostäder på Hertsöheden

Hertsöheden kommer att bli Luleå nästa stora nya bostadsområde och området kommer att innehålla blandad bebyggelse med olika typer av småhus och flerbostadshus. Hertsöheden ligger intill Hertsön och Lerbäcken som redan har väl utbyggd infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, gator, kollektivtrafik och teknisk infrastruktur. I Hertsö centrum byggs dessutom ett nytt badhus, skola, fritids och bibliotek.

För att tillgodose kommunens tillväxtmål med 100 000 invånare till 2040 föreslår kommunen en högre exploatering för Hertsöheden än vad som tidigare avsetts. Möjlig exploateringsgrad har utretts i en så kallad tålighetsutredning där resultatet visar att det skulle kunna bli upp till 2 000 bostäder vilket innebär ca 6 000 invånare.

För att kunna skapa en attraktiv boendemiljö med erforderlig kommunal service bör området planeras för minst 3 000 invånare. Detta innebär att strukturen skulle likna Hertsöns bostadsområde, men med större blandning av de olika bostadstyperna inom varje delområde.

Beslut om planprogram Hertsöheden tas i kommunfullmäktige.

Bland övriga ärenden

  • Bifall till en motion från SD om att uppföra vindskydd i Södra hamn

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 20 november 2023