Ärenden till samhällsbyggnadsutskottet 23 oktober

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder den 23 oktober. På dagordningen finns 12 ärenden, bland annat förslag till detaljplan för Löjtnantsbostaden Andholmen i Råneå, markanvisning för COOP Norrbotten på Hertsön samt godkännande av planprogram för Hertsöheden.

Godkännande av detaljplan för Löjtnantsbostaden Andholmen i Råneå

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av del av kommunens fastighet Råneå 79:1>1 och säkerställa och bevara Andholmen som en kulturhistoriskt värdefull miljö samt möjliggöra för vidareutveckling av platsen som exempelvis mötesplats eller besöksanläggning.

Den nya detaljplanen möjliggör för användningarna Tillfällig vistelse samt Friluftsliv och camping och innefattar ytor där nya byggnader kan uppföras. Holmen omfattas av det generella strandskyddet som upphävs inom planområdet.

Beslut i kommunstyrelsen.

Godkännande av markanvisning för COOP Norrbotten på Hertsön 

Coop Norrbotten har ansökt om markanvisning till del av Hertsön 11:1 för byggande av matbutik. Markanvisningen ska gälla till och med två år efter detaljplanen vinner laga kraft och till dess att nödvändig infrastruktur är utbyggd. 

Enligt Coop Norrbottens inkomna ansökan är storleken på en ny butik cirka 2 000 kvm. Till det uppskattas det behövas cirka 100 kundparkeringar för bil och 30 för cykel och personalparkeringar. Området ligger mellan Hertsövägen och Avaviksvägen.  

Beslut i kommunstyrelsen.

Godkännande av planprogram för Hertsöheden

Planprogrammets syfte är att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa förutsättningar för att Hertsöheden som helhet ska utvecklas till ett modernt, integrerat och hållbart bostadsområde. Planprogrammet redovisar vision och målbilder samt principer, övergripande struktur och ställningstaganden inför fortsatt planering, som ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning av området. Programområdet kommer att delas in i flera detaljplaner och området kommer att byggas ut etappvis för att möta kommunens bostadsbehov. 

Ambitionen för Hertsöheden är att skapa en attraktiv och levande boendemiljö med stark natur- och hållbarhetsprofil. Hertsöheden ska framför allt planeras för blandade bostadstyper och upplåtelseformer, men på lämpliga platser kan även småskalig komplementverksamhet, som kontor, handel och service finnas. Struktur och utformning av bebyggelse, gatunät och grönområden på Hertsöheden ska stärka stadsdelarna Hertsön och Lerbäcken.

Hertsöheden är utpekat som Luleå kommuns nästa större bostadsområde och kan möjliggöra upp till 2 000 bostäder.

Beslut i kommunfullmäktige.

Se ärendelistan

Kontakt: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande: 073-515 96 51

Sidan uppdaterades den 18 oktober 2023