Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 13 april

Två igångsättningstillstånd och riktlinjer för sopkorgar det är två av de nio ärenden som stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott ska ta ställning till.

Igångsättningstillstånd Porsö centrum, etapp 2

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att bevilja igångsättningstillstånd för Porsö centrum, etapp 2. Etappen innebär att plattläggningen på Bibliotekstorget färdigställs och att kunskapens bro får en upprustning i form av bland annat belysning. Arbetena omfattar även planteringar, belysningar en lekskulptur och konstnärlig utsmyckning. Arbetet sker i samverkan med Lulebo och Svenska kyrkan.

Igångsättningstillstånd Exercisvägen Kronan

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att bevilja igångsättningstillstånd för färdigställande av Exercisvägen i Kronandalen. Det innebär att vägen kommer att beläggas och färdigställas med busshållplatser, gång- och cykelväg, belysning och planteringar. Det ingår även färdigställande av en cykelöverfart i anslutning till Kornettrondellen.

Karta över Kronandalen och Excersisvägen

Riktlinjer för sopkorgar på allmän plats

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta riktlinjer för sopkorgar på allmän plats. Riktlinjerna har tagits fram för att underlätta en bra skötsel och drift i alla områden i kommunen samt för placering och antal i stadsdelar och byar. När det gäller placering ska helheten beaktas när det gäller människors rörelsemönster, drift och underhåll, tillgänglighet, resurseffektivitet, arbetsmiljö, snöröjning samt avstånd, typ av bebyggelse och antal boende i området.

Rivnig av Lantmätarens förskola i Sunderbyn

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att riva Lantmätarens förskola i Sunderbyn då det inte föreligger något behov av ytterligare förskoleplatser i området. Byggnaden bedöms inte vara lämplig för ombyggnation till annan verksamhet och förslaget är därför att den rivs. Efter rivning kommer marken att återställas till gräsyta och behållas som markreserv för framtida verksamhet.

Bland övriga ärenden

  • Nya adresser i Rutvik
    Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta byte av gatuadress samt adressnummer för ett antal fastigheter i Rutvik från Rutviks byaväg till Myggvallsvägen.
  • Nya kvartersnamn i Notviken
    Stadsbyggnadsnämnden föreslås godkänna två nya kvartersnamn i Notviken i anslutning till Notviksvägen, Mjölkuddsvägen och Bromsargatan där nya bostäder planeras. Kvarteren föreslås få namnen Vagnen och Cylindern.

Kallelse till sammanträdet Länk till annan webbplats.

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Ulrika Lundberg, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 6 april 2023