Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 13 oktober

Utökat igångsättningstillstånd för överföringsledning av VA till Råneå, nya VA-taxor, reinvesteringar fastigheter, ny detaljplan för Hertsöskolan— det är några av de 12 ärenden som stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott ska ta ställning till den 13 oktober.

Utökat igångsättningstillstång överföringsledning dricksvatten Råneå

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att bevilja utökat igångsättningstillstånd till projektet överföringsledning dricksvatten Råneå och att tidigarelägga projektmedel avsatta för 2023 samt att omföra medel till projektet på grund av ökade kostnader.

Projektmedel kan överföras från 2023 då arbeten har kunnat genomföras i snabbare takt än beräknat. Detta genererar sannolikt besparingar i projektet då ytterligare prishöjningar och indexregleringar undvikits och allmänna kostnader har begränsats.

Justering av brukningsavgifter i VA-taxa 2023

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att rekommendera kommunfullmäktige besluta att justera upp fast och rörlig brukningsavgift för vatten och avlopp (VA) med 10 % från och med 2023-01-01.

Den höga investeringstakten i de allmänna vattentjänsterna är kostnadsdrivande. Att skapa bostäder och arbetsplatser för en växande befolkning kräver kapacitetshöjande åtgärder i vatten- och avloppssystemet.

Justering av anläggningsavgifter samt särskild industritaxa i VA-taxa för 2023

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att justera anläggningsavgifter samt särskild industritaxa för vatten och avlopp (VA) enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med 5,8 %, från och med 2023–01–01.

Anläggningsavgiften för VA ska motsvara den förväntade framtida genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av VA till en fastighet i kommunen. Avgiften bör följa en jämn prisutveckling för att säkerställa en rättvis fördelning mellan dagens och framtidens VA-kollektiv.

Särskild industritaxa tillämpas för avloppsvatten som har högre halter av vissa föroreningar än normalt hushållsavlopp. Taxan tillämpas även för energirikt organiskt slam och brunnslam.

Igångsättningstillstånd reinvesteringar 2023 Fastigheter

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta godkänna projektbudgeten 175 000 tkr för reinvesteringar fastigheter 2023 samt bevilja igångsättningstillstånd.

Under 2023 kommer stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra både akuta och planerade reinvesteringar i kommunala byggnader. Med utgångspunkt från underhållsplaner och lokalresursplan har reinvesteringarna prioriterats. Cirka 73 % avsätts till planerade reinvesteringar, cirka 20 % avsätts för att akuta reinvesteringar samt cikaa 7 % avsätts för projektering under 2023 för genomförande under 2024. Ett exempel på en aktuell byggnad att göra reinvesteringar i är Svartöstadens folkets hus (Blackis).

Detaljplan för del av Hertsön 11:740 m.fl. Hertsöskolan

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:748 m.fl., Hertsöskolan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Hertsöskolans verksamhet med en ny skola samt lokaler för bibliotek, fritidsgård och sporthall inom Hertsö centrum. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en god utemiljö för den framtida skolverksamheten.

Den nya detaljplanen möjliggör byggandet av en ny skola dimensionerad för 600 elever (årskurser 4–9 men också byggandet av en ny fristående sporthall samt lokaler för bibliotek och fritidsgård.

Igångsättningstillstånd torget och kvartersgator kring Kronan centrum

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att omföra 2 000 tkr från projektet Kronanvägen, till projektet Kronandalen, torget och kvartersgator, och godkänna projektbudgeten samt bevilja igångsättningstillstånd.

Åtgärderna syftar till att skapa ett centrum som ger förutsättningar för alla att gå och cykla inom och till området. Det skapar också förutsättningar att fortsätta exploateringen och ge möjlighet för inflyttning.

Bland övriga ärenden

  • Utökat igångsättningstillstånd Hertsöfältet kommunala gator samt vatten och avlopp.
  • Namnsättning av lekplatser Kronandalen. Föreslås få namnen Pulkabackens lekplats samt Träffparkens lekplats.

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 10 oktober 2022