Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 29 augusti

Vid dagens sammanträde behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott 13 ärenden. Utskottet tog bland annat ställning till förslag om försäljning av tomträtter på Hertsön och Björkskatan. De beslutade även kring sponsring av Luleås elitidrottslag.

Beslut gällande elitsponsring

Luleås elitlag inom ishockey och basket är starka varumärken och bidrar till att Luleå kopplas ihop med elitresultat, idrottslig bredd och goda förebilder. Det skapar en positiv bild av Luleå, som sprids till potentiella hemvändare och inflyttare. Luleå kommun upprättar sponsringsavtal enligt en policy som fastställdes 2017. Syftet med elitsponsringen är att stärka Luleås och Luleå kommuns varumärke.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände i dag sponsring till Luleå Basket, BC Luleå, Luleå Hockey SDHL samt Luleå Hockey SHL med vardera 300 000 kronor för säsongen 2022–2023 i utbyte mot exponeringsytor samt ambassadörskap.

– Elitlagen marknadsför Luleå som ort genom sin verksamhet och gör Luleå känt långt utanför staden. Vi tycker att 300 000 kronor är en bra summa för denna marknadsföring, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Försäljning av tomträtter på Björkskatan och Hertsön

HSB Brf Björkskatan innehar tomträtt för fastigheterna Björkskatan 1:231–1:239, 1:242-1:246. Fastigheterna är bebyggda med bostadsrätter. HSB har begärt att friköpa tomträtterna med tillträde 2022-10-01. Köpeskillingen har beräknats i enlighet med kommunfullmäktiges taxa vid friköp vilket är gällande marktaxeringsvärde x 1,33.

Arbetsutskottet godkänner försäljningen av fastigheterna till HSB Brf Björkskatan för en köpeskilling om 103 585 720 kr.

Heimstaden innehar tomträtt för fastigheterna Hertsön 11:598–599, 11:631-632, 11:644-645 samt 11:665-666. Fastigheterna är bebyggda med hyresrätter. Heimstaden har begärt att friköpa tomträtterna med tillträde 2022-10-01.

Utskottet godkänner försäljningen av fastigheterna till Heimstaden för en köpeskilling om 31 536 960 kr. Båda dessa ärenden ska nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

– Det är ovanligt många tomträtter som försäljs i år, vilket är glädjande för kommunens kassa. Vi försöker minska antalet tomträtter i kommunen, så det är bra att dessa aktörer vill köpa loss sina tomter, säger Carina Sammeli.

Motion (RS) avseende handlingsplan för cirkulärt byggande

(RS) har lämnat in en motion om handlingsplan för cirkulärt byggande. Motionärerna skriver att Luleå växer vilket kommer att innebära ökat behov av nybyggnation och renovering av befintliga fastigheter. Samtidigt behöver samhället, enligt motionärerna, ställas om från linjär till cirkulär ekonomi i syfte att minska mängden nyproducerat material.

Mot bakgrund av detta och med hänvisning till bland annat Luleå kommuns mål och Agenda 2030 anser motionärerna att Luleå kommun ska ta fram en handlingsplan för cirkulärt byggande. Kommunstaben anser att motionen ligger i linje med kommunens övergripande mål till 2040 och även till översiktsplanen. Utskottet ställer sig bakom förslaget, som nu ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

– Vi fokuserar mycket på hållbarhet just nu och det behöver märkas även i byggandet. Många företag vill bygga cirkulärt och det vill vi att även kommunen ska kunna göra, säger Carina Sammeli.

Bland övriga ärenden

  • Information från Luleå kommuns byggdialog
  • Godkännande av driftsbidrag till Luleå Business insatser för The North Sweden Green Deal
  • Godkännande av förslag om delfinansiering av projekt Venture Cup Nord

Länk till ärendelistan Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 29 augusti 2022