Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2022

På sitt sammanträde den 28 februari ska kommunstyrelsens arbetsutskott behandla 18 ärenden. Bland annat ett markanvisningsavtal med LKAB och en avsiktsförklaring med SSAB. Kommunen vill även förlänga en markanvisning för bostadsrätter på Notviken.

Markanvisningsavtal mellan Luleå kommun och LKAB

Luleå kommun och LKAB har tillsammans kommit överens om ett förslag till markanvisningsavtal som gäller ungefär 120 hektar på Svartön. Avtalet ger LKAB möjlighet att köpa marken, bland annat för etablering av en industripark som en del av den gröna omställningen. Investeringen uppskattas till över tio miljarder kronor, och skulle ge omkring 500 nya arbetstillfällen. LKAB:s styrelse ska fatta beslut om etableringsort senast den 30 juni i år.

Förslag till beslut är att kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet. Mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avsiktsförklaring med SSAB

SSAB behöver tillgång till strandremsan längs Hertsöfjärden, som ägs av Luleå kommun, för att kunna säkerställa att verksamheten inte påverkar utsläpp i fjärden. Luleå kommun behöver säkra åtkomst till marken vid Uddebo reningsverk, som ägs av SSAB, för att möjliggöra en utbyggnad då Luleå växer.

Fram till dess att arbetet med den övergripande planeringen av marknyttjande på Svartön har kommit längre, så säger förslaget till avsiktsförklaring att fastigheterna inte kan säljas till någon annan utan godkännande av parterna. Det är kommunstyrelsen som ska fatta beslut om avsiktsförklaringen.

Förlängd markanvisning för bostadsrätter på Notviken

Lindbäcks Boende AB har tidigare fått markanvisning på Notviken för att bygga flerbostadshus med bostadsrätter i varierande storlek. Bygget skulle komma i gång under hösten 2022, men bolaget beräknar att det kommer att försenas ungefär ett år.

Förslaget till beslut är att kommunstyrelsen godkänner en förlängd markanvisning. Dels för att det kommer bli ett bostadsområde med fina kvalitéer som passar väl in i området. Dels för att området i dagsläget saknar bostadsrättslägenheter och det bör finnas en blandning av bostadstyper inom stadsdelen.

Medlemskap i Viable Cities och Klimatkommunerna

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete.

Ett medlemskap i Viable Cities och Klimatkommunerna skulle tydliggöra Luleå kommuns ambition och underlätta de satsningar som nu genomförs och planeras för att stärka kommunens klimatarbete.

Streaming av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunen vill ersätta radiosändningarna av fullmäktiges sammanträden med streaming. Ambitionen är att det ska vara möjligt att se fullmäktiges sammanträde i realtid via kommunens webb, men även att medborgare ska kunna ta del av inspelat material i efterhand. Beslutet ska tas av kommunfullmäktige.

Bland övriga ärenden:

  • Upphandling av elevadministrativt system för barn- och utbildningsförvaltningen samt arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter.
  • Tre motioner: Motion (C) om att redovisa arbetsgivaravgiften för alla anställda inom Luleå kommunkoncern. Motion (SD) om ett kärnkraftsvänligt Luleå. Motion (KD) om muddringsmassor från projekt Malmporten.
  • Anslag till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för arbetet med att öka användningen av minoritetsspråken finska, meänkieli respektive samiska. Där ingår bland annat att erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på minoritetsspråken.

Länk till föredragningslista. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 23 februari 2022